1A. RUFRIS som en alternativ metod till avvägning

Ett av de mest resurskrävande arbetsmomenten inom geodetisk mätning vid
projektering och underhåll av infrastruktur är etablering av utgångspunkter i
höjd. I dag görs detta genom kostsam avvägning från höjdfixar som etablerats
av Lantmäteriet. I denna presentation visas resultat från undersökning av
metoden för realtidsuppdaterad fri station (RUFRIS) som ett alternativ till den
traditionella avvägningen. Realtids positionering med GNSS (global navigation
satellite system) ger i många fall en acceptabel osäkerhet i plan, medan
den vertikala komponenten är knappt så bra. Men det har visat sig, att när
man kombinerar RTK-GNSS med totalstationsmätningar i RUFRIS-metoden
kan man få acceptabel osäkerhet i både plan och höjd. Koordinaterna för en
RUFRIS-station bestäms genom att etablera en totalstation på punkten och
bestämma en fri station genom att mäta några punkter med RTK-GNSS.
Antalet och fördelningen av dessa gemensamma punkter kan bestämmas
genom antingen en empirisk eller analytisk lösning. För att uppnå den lägsta
osäkerheten vid bestämning av koordinaterna för RUFRIS-stationer med det
minsta antal nödvändiga gemensamma punkter, använder vi en analytisk
lösning för att ta fram en optimal observationsplan. Denna presentation
visar resultat från ett projekt finansierat av Trafikverket för att utvärdera
RUFRIS-metoden som alternativ till traditionell avvägning. Resultaten från
utvecklingsarbete vid WSP och KTH är baserade på RUFRIS-stationer och
mätningar som samlats in i samband med projekt Ostlänken.

Författare: M. Amin Alizadeh-Khameneh, WSP/KTH
Datum: 28 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
1A. RUFRIS som en alternativ metod till avvägning

,