3A. Kopplingen mellan Geodesi, GIS och BIM – aktiviteter vid KTH

Under hösten 2015 hölls ett seminarium om Geodesi och BIM vid KTH.
Seminariet samlade deltagare från industrin, akademin och offentlig sektor.
Sedan dess har vi vid KTH tagit fram ett forsknings- och utvecklingsprogram
(FoU-program) för hur geodesin kan stötta BIM-branschen. Delar av programmet
har används som underlag för framtagandet av ett forskningsprojekt
som beviljats anslag ur Trafikverkets FoI-pott primärligen till finansiering av
en doktorand inom Geodesi och BIM vid KTH. Forskningsprojektet syftar till
att ge en bättre koppling av geodatakvalitet och geodetiska objekt i BIM för
användning i hela livscykeln från planering, projektering, byggande och vidare
i förvaltningsprocessen. Mer konkret kommer vi att jobba med referens- och
koordinatsystem i relation till GIS och BIM/CAD, mätmetoder och automatisk
objektidentifiering, samt datakvalitet och toleranser i fältet geodesi-GIS-BIM.
Presentationen ger en introduktion till projektet och till övriga aktiviteter vid
KTH, som fokuserar på kopplingen mellan geodesi, GIS och BIM.

Författare: Anna Jensen, KTH
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
3A. Kopplingen mellan Geodesi, GIS och BIM – aktiviteter vid KTH

, ,