3D. 3D-modellering av Uppsalaåsen

Uppsala Vatten initierade 2013 en strategisk utredning gällande Uppsalaåsen
för att undersöka de långsiktiga möjligheterna att leverera vatten till Uppsala
kommun. Som en del i detta arbete har SGU, tillsammans med Artesia
Grundvattenkonsult och WSP på uppdrag av Uppsala Vatten, tagit fram
en 3D-modell som beskriver Uppsalaåsens uppbyggnad och jordlagrens
sammansättning. Stora delar av åsmaterialet täcks av lera och en traditionell
geologisk karta ger inte en rättvisande bild av dess utbredning. En stor databas
uppbyggd av över 1200 borrhål, geologiska kartor, seismisk profiler, mm,
har används för att generera en högupplöst 3D-modell. I en första tillämpning
används 3D-modellen som underlag i en grundvattenmodell för att simulera
grundvattenflöden, grundvattenuttag, konstgjord grundvattenbildning mm.
Den matematiska grundvattenmodellen ställer specifika krav på 3D-modellen,
bland annat att jordlagren ska vara kontinuerliga. De arbeten som krävs
för överföring av jordlagermodellen till grundvattenmodellen har utförts i GIS.
Föredraget ger en översikt om hur 3D-modellering har gått till samt belyser
olika tillämpningsområden.

Författare: Eva Jirner, SGU och Duncan McConnachie, WSP Sverige
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
3D. 3D-modellering av Uppsalaåsen

,