4F. Nationell ytmodell från bildmatchat punktmoln

Två nya produkter, ”Ytmodell från flygbilder” och ”Ytmodell från flygbilder IRF”
lanserades under 2016. De 2 produkterna tas fram integrerat i processen med
Sveriges årliga nationella bildförsörjningsprogram (BFP). Varje år täcks ca 1/3
av Sveriges yta genom BFP, uppdelat på 2 olika detaljgrader. Bilderna används
sedan för att generera ytmodellen över Sverige. Föredraget berör beskrivning av
produkten, process, metoder och verktyg (matchning, utglesning och filtrering).
datakvalitet, metadata och lagring.

Författare: Birgitta Fyrberg och Mattias Pettersson, Lantmäteriet
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
4F. Nationell ytmodell från bildmatchat punktmoln

,