5D. Översyn av Lantmäteriets bildförsörjningsprogram

Redovisningen av resultatet från Lantmäteriets utvärdering av nuvarande
Bildförsörjningsprogam. Syftet är att vid behov kunna göra förändringar i
enlighet med användarnas behov samt kunna ta till vara ny teknik och nya
samverkansmöjligheter på ett kostnadseffektivt sätt. Ytterligare ett skäl till en
översyn av BFP är att inkludera ajourhållningen av den nationella höjdmodellen,
som under 2016 påbörjades genom bildmatchning.

Författare: Birgitta Fyrberg, Lantmäteriet
Datum: 30 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
5D. Översyn av Lantmäteriets bildförsörjningsprogram

,