3A. Geodetisk forskning och infrastruktur vid Chalmers

I en FN-resolution identifieras geodetiska observationer av vår egen planet
som en förutsättning för t.ex. studier av klimatförändringar. Detta föredrag
beskriver den internationellt viktiga geodetiska infrastruktur som finns etablerad
vid den nationella anläggningen vid Onsala rymdobservatorium ca 40 km
söder om Göteborg. Instrumenteringen omfattar bl.a. mätningar av havsnivå,
tyngdkraft, jordrotation, rörelser i jordskorpan och olika atmosfärsobservationer.
Vidare tar föredraget upp aktuell geodetisk forskning vid Onsala
rymdobservatorium och Chalmers tekniska högskola. Bland annat redovisas
nya forskningsresultat inom geodiska referenssystem, reflektionsmätningar
med GNSS, samt förbättrade möjligheter med SWEPOS-GNSS.

Författare: Jan Johansson, Chalmers tekniska högskola och Martin Lidberg, Lantmäteriet
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
3A. Geodetisk forskning och infrastruktur vid Chalmers

, ,