Kartdagarna 2018 – 2A – Geokalkyl 2.0

En hållbar markanvändning förutsätter att kommunerna har rätt underlag i varje planerings- och beslutsfas. Dessutom måste beslutsunderlag och resultat kunna förmedlas på ett begripligt sätt till de som berörs. Geokalkyl är ett fritt tillgängligt ArcGIS-baserat expertsystem för att planera bebyggelse i tidiga skeden. Med verktygets hjälp tar man hänsyn till geotekniska förutsättningar på platsen och bedömer och visualiserar översiktligt kostnaderna för grundläggning, schaktarbeten och eventuella förstärknings-, klimat- anpassnings- eller efterbehandlingsåtgärder.

Författare: Jim Hedfors
Datum: 20 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 2A - Geokalkyl 2.0

, , ,