Kartdagarna 2018 – 3C – Nationellt program för kust- och strandzonskartering

Halva Sveriges befolkning bor en mil från kusten eller de störta sjöarna, de områden som påverkas mest av klimatförändringen. Men brist på kunskap om förhållandena längs kusterna försvårar planering inför kommande klimatförändringar med översvämnings- och ökade erosionsproblematik men också inför hamn- och annan kustnära byggnation. En grundlig kartläggning behövs göras för att f¨en tydlig bild av vad som döljer sig under ytan i våra kustnära vatten. I denna presentation redovisas resultatet av arbetet i rådets handlingsplan för att ta fram ett konkret förslag om att sjösätta ett nationellt program för kartläggning av landets grunda kust- och strandzoner (0-10 djup) – inklusive de fyra största sjöarna.

, , ,