Kartdagarna 2018 – 5D – Innovativ biotopkartering med hybridmetod – Nu kommer Stockholm län nya biotopdatabas steg 1

Det finns ett akut behov av en ny regional biotopdatabas över alla kommuner i Stockholms län, ja i hela landet. Detta är bl.a. en följd av de ökande kraven på hållbart resursutnyttjande även i städer och en insikt att den urbana grönstrukturen är betydelsefull inte bara för välbefinnandet hos stadens invånare utan för den omkringliggande landsbygdens biologiska mångfald och att allt hänger ihop. För en hållbar framtid i våra expanderade städer måste vi lyckas med att exploatera samtidigt som den biologiska mångfalden och friska ekosystem tillsammans med kulturvärden bevaras och förstärks. Parallellt med detta har den tekniska utvecklingen för datainsamling och analys och tillgången till goda och detaljerade landskapsdata ökat dramatiskt på senare år. Detta i kombination har möjliggjort utvecklingen av ny hybridteknik för kartering av biotoper på regional skala initierad av länsstyrelsen Stockholm och framtagen av Stockholms universitet. Projektet är högst tillämpat med målet att överbrygga kapaciteten i modern fjärranalys med visioner och ambitioner från tillämpad naturvård. Genom innovationsmedel från Naturvårdsverket och Boverket har metodens tekniska delar, steg 1, utvecklats ytterligare under 2017-18, den del av metoden som utgör ett absolut krav för att kunna skapa en tidseffektiv och ekonomiskt försvarbar metod med regional kapacitet. Vi kan nu presentera en statusuppdatering och de preliminära resultaten av arbetet med automatisk klassificering i kombination med existerande indata, samt tester av det efterföljande steget, steg 2, med visuell flygbildstolkning. Både den inledande databasen från steg 1 och den slutgiltiga databasen från steg 2 ska kunna användas på olika nivåer av såväl kommunerna i deras planeringsarbete och av forskare i deras arbete att förstå vår samtid och modellera vår framtid.

, , ,