Kartdagarna 2018 – 5D – Nationella marktäckedata (NMD)

Idag saknas ett aktuellt nationellt heltäckande marktäckedata, det senate initiativet (Svensk Marktäckedata) är baserat på data från 2000 eller tidigare. Just nu pågår ett nytt initiativ Nationella marktäckedata (NMD) där en nationell produkt tas fram. NMD ska regelbundet uppdateras och ge information om de förändringar som skett. Därmed blir NMD ett säkrare underlag för olika typer av landskapsanalyser. Målet är att kartera hela Sverige under 2017-2018 och att därefter uppdatera kartan regelbundet. En första delleverans görs i början av 2018 oh slutleverans runt årsskiftet 2018/2019. Kravspecifikationen på produkten är framtagen i nära samarbete med svenska myndigheter och arbetet finansieras av Naturvårdsverket med bidrag från SCB, Skogsstyrelsen, SLU, MSB, HaV och Trafikverket. För att uppnå en hållbar samhällsplanering behövs bra planeringsunderlag med kunskap om landskapet och dess förändringar. Detta är en speciellt viktigt för det pågående arbetet med att ta fram nationella och regionala handlingsplaner för den gröna infrastrukturen. Här finns ett stort behov av relevanta och aktuella indata för att göra korrekta landskapsanalyser som underlag för planering och beslut. Aktuella marktäckedata är ett av de mest väsentliga underlagen som behövs för att analysera den gröna infrastrukturen och NMD kan använda för analys på nationell, regional och lokal nivå. Presentationen kommer att exemplifiera olika användningsområden för NMD på nationell och regional nivå men även hur NMD kan kvantifiera indikationer för de Globala målen för hållbar utveckling för att stödja Agenda 2030

Författare: Birgitta Olsson
Datum: 21 mars 2018
Ursprung: Kartdagar 2018
Kartdagarna 2018 - 5D - Nationella Marktäckedata (NMD)

, ,