Manér- och symbolsättning för webbkartor inom krisberedskapsområdet

Tillgången till relevant och aktuell geografisk information är av största betydelse i beredskap och hantering av kriser. Tillgången till data har ökat de sista åren men väldigt lite fokus har lagts på kartografi och hur data ska presenteras.I presentationen berättar vi om och visar kartexempel från ett samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som tagit fram kartografi för krissituationer, främst inom skogsbrand, storm och översvämning.

Författare: Kjell Hjorth, Lantmäteriet
Datum: 18 april 2016
Ursprung:
Presentation

, , , , , ,