Aktuellt om Kartdagar 2020 och inbjudan till föredrag

Kartografiska Sällskapet håller febrilt på med att lösa frågetecken och problem som uppstått med anledning att vi inte kan genomföra Kartdagar 2020 i nästa vecka. Vi gör detta tillsammans med vår tekniska leverantör Resekompani AB. När vi vet mera så kommer vi att gå ut med ytterligare information till er alla som anmält er till Kartdagar 2020.

Föredragshållarna hade lagt ner tid förberett sig väl inför att hålla sina presentationer och är givetvis ledsna över att de inte kan göra det i samband med Kartdagar 2020. Några företag erbjuder nu sig att hålla digitala föredrag. De bjuder nu in er att delta på dessa föredrag i digital form och de hålls enligt nedan.

———————————————————————————————————————-

Metria

Anmälan och mer information finns på: https://metria.se/webinarer-istallet-for-kartdagarna/

WEBINAR 1

Geodata blir alltmer kritiskt, men bara 35 % har en strategi

Världen har den senaste tiden samlats kring sajter som John Hopkins Universitys realtidsgrafik över corona-virusets spridning – för att nämna ett aktuellt exempel som visar på potentialen i geodata.  I en digitaliserad värld blir det allt viktigare att ha en strategi för hanteringen av geodata. Insikter från GIS-rapporten 2019 visar bland annat att så få som 6 procent av svenska organisationer har en GIS-användning som är strategiskt optimerad för just deras verksamhet.

Tid: Onsdag den 25 mars kl. 11:30-12:00

Föreläsare:  Maria Malmström Ryner, Metria

WEBINAR 2

Identifiering av gallringsbehov i skogen med AI

Gallring är en viktig åtgärd i skogsbruket för att skogsägaren skall få skogen att växa och nå uppsatta mål. Skogen växer och täcker stora arealer, detta gör att det är mycket resurskrävande att manuellt bevaka det skogliga tillståndet varje år för att skapa sig en bild över gallringsbehovet. Men med hjälp av AI och det nya öppna datasetet ”laserdata skog” har vi skapat en analysmodell där ett neuralt nätverk tränas upp för att identifiera skogar i behov av gallring.

Tid: Onsdag den 1 april kl. 11:30-12:00

Föreläsare: Gustav Friberg, Metria

WEBINAR 3

Satellitdata gör Sverige dynamiskt

Under 2019 levererades Sveriges största karteringsprojekt baserat på satellitdata; Nationella Marktäckedata (NMD), ett rikstäckande skikt som visar landskapsinformation i Sverige. Nu börjar arbetet med att kontinuerligt uppdatera NMD med satellitdata så att det är en dynamisk representation av Sveriges landskap. Det innebär användning av stora datamängder, utveckling av nya verktyg baserade på AI och användning av nya tekniska plattformar för tunga beräkningar.

Tid: Onsdag den 22 april kl. 11:30-12:00

Föreläsare: Carl Gilljam, Metria

WEBINAR 4

Vad krävs för att hantera geodata säkert?

2018 antogs lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster. Lagen innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktig verksamhet som vattenförsörjning, elförsörjning, transport måste visa att de arbetar strukturerat och kontinuerligt med säkerheten i sin IT-miljö. Vad får detta för konsekvenser för oss som arbetar med geodata? Under detta föredrag beskriver vi vad som krävs för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet för organisationens informationstillgångar.

Tid: Onsdag den 29 april kl. 11:30-12:00

Föreläsare: Lars-Erik Lugnet, Metria

———————————————————————————————————————-

Adtollo

Anmälan och mer information finns på: https://adtollo.se/kartdagarna-installda-se-vara-forelasningar-over-webben-istallet/

FÖRELÄSNING 1

Tjänstebaserad uppdatering av geodata – fokus Topocad BAL version 20

Ni får svar på alla frågor om BAL-leveranser och tjänstebaserad uppdatering. Vilka standarder följs? Hur går man i drift och hur lång tid tar det? Vad krävs av kommunen? Hur många kommuner är redan igång? Visning av hur det kan gå till att jobba tjänstebaserat med hjälp av TopoDirekt och Topocad i senaste versionen, 20.

Tid: Onsdag den 25 mars kl. 11.00-11.30 (ca 25 min webinar inkl. frågor)

FÖRELÄSNING 2

När MBK-systemet kom på ”kartan” igen

Ingen är bäst på allt och ensam är inte stark. Vi har de senaste åren haft ett stort fokus på geodataflödets betydelse för en sammanhållen plan- och byggprocess. Det man lätt glömmer bort är att såväl plan- och bygg-processen inkluderar många olika verksamheter där MBK-verksamheten är en av hörnstenarna. Genom att fokusera på vikten av ett effektivt MBK-system som samverkar med kommunens verksamhetssystem och GIS-lösningar har vi åter satt kartan i fokus med ett obrutet geodataflöde som resultat.

Tid: Onsdag den 25 mars kl. 11.30-12.00 (ca 25 min webinar inkl. frågor)

Workshop: Kläm & känn på TopoDirekt

Adtollo letar ett nytt datum för deras workshop ”Kläm och känn på TopoDirekt”, där de återkommer längre fram.

———————————————————————————————————————-

Sweco

Anmälan och mer information finns på: https://zoom.us/j/132627998

Geodata och det hållbara samhället

Sweco bjuder in till ett webinar om geodata och digitalisering kopplat till hållbarhet. Detta riktar sig till dig som på något sätt jobbar med eller är intresserad av geodata, digitalisering och hållbar samhällsbyggnad!

Tid: Onsdag den 25 mars kl. 12.00-13.00

Smarta hållbara städer och samhällen
(Del av programpunkt 3B, Kartdagarna 2020)

När våra städer och samhällen blir uppkopplade och teknik och smarta lösningar blir en allt mer integrerad del av vår vardag – hur säkerställer vi att dessa leder till en ökad hållbarhet? Kan vi nyttja tekniken och de smarta lösningar som nu finns för att hjälpa oss styra mot Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen? Vad finns det för konkreta exempel från våra smarta hållbara städer och samhällen på hur teknik och geodata kan rädda klimatet och världen?

Föreläsare: Jenny Carlstedt, Sweco

Koncept för träningsdagar – Klimatanpassningsbedömningar med GIS-underlag
(Del av programpunkt 4E, Kartdagarna 2020)

Sweco har tagit fram ett koncept för länsstyrelser att arrangera träningsdagar för kommuner. Träningsdagarna ska inspirera kommuner till att göra egna bedömningar med GIS-underlag kopplat till översvämning och skyfall, förutsättningar för ras och skred samt värmebölja. Projektet har beställts av Lantmäteriet och arbetsgruppen Geodata för klimatanpassning: praktisk träning som är knuten till myndighetsnätverket för klimatanpassning.

Föreläsare: Lina Hansson, Sweco

Automatiserad databearbetning inför dagvattenmodellering
(Poster, Kartdagarna 2020)

Dagvattenhantering är en viktig aspekt av hållbar samhällsbyggnad där modellering, baserad på geografisk data, är användbar. Ofta utreds flera scenarion och förutsättningar förändras, vilket innebär att arbetsflöden upprepas flertalet gånger inom samma projekt. Att utveckla automatiserade verktyg för databearbetning ger många fördelar relaterat till kvalitet, effektivitet och repeterbarhet, vilket sparar tid, pengar och gör att tekniken kan användas i större utsträckning.

Föreläsare: Helena Falk och Jonas Althage, Sweco

Klimatvinster och andra nyttoeffekter vid digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
(Del av programpunkt 5G, Kartdagarna 2020).

Byggbranschen har länge varit en av de minst digitaliserade branscherna, och det pratas mycket om den effekt som kan nås nu när digitaliseringen drar igång. Men när vi digitaliserar flödena i såväl bygg- som samhällsbyggnadssektorn, hur kan vi göra det för att säkerställa att de lösningar vi tar fram också skapar nyttor? På vilket vis kan digitaliseringen av såväl data som val av infrastrukturer för datautbyten ge en direkt påverkan klimatet och hjälpa oss ta oss an klimatutmaningarna?

Föreläsare: Jenny Carlstedt, Sweco

———————————————————————————————————————-