1E. Kommungemensam plattform för geodataförsörjning

Norconsult Astando är sedan hösten 2015 ny leverantör av kartproduktionsplattform för Södertörnskommunernas GIS-samverkan. Under våren 2016 färdigställer vi tillsammans med GIS-samverkan Södertörn samt Örebro kommun en ny version av kartproduktionsverktyget ISY WinMap som ersättare för GeoBas. ISY WinMap är en plattform för kommunal kart-, mät- och GIS-verksamhet som baseras på Hexagon Geospatials verktyg GeoMedia. Den används idag av mer än 130 norska kommuner och anpassas nu för den svenska marknaden. Inom GIS-Samverkan Södertörn byggs en gemensam informationsmodell successivt upp som skall underlätta samarbetet och stödja dataleveranser enligt svensk Geoprocess. Vi kommer att visa hur Södertörnskommunerna kommer att arbeta med processtyrd geodataförsörjning, kartframställning och distribution av geodatatjänster i en gemensam driftad miljö.

Författare: Magnus Jernberg, Norconsult
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

,