4D. Ny nationell kartering av marktäckedata

För att uppnå en hållbar samhällsplanering behövs bra planeringsunderlag
och ny kunskap om landskapet och dess förändringar och därmed också ett
växande behov av effektiva metoder för kartering av land- och vattenmiljöer.
Tillgången till aktuella och kvalitetssäkrade marktäckedata är kritiskt för att
kunna göra adekvata landskapsanalyser. Detta är speciellt viktigt då det idag
pågår ett arbete med att ta fram nationella och regionala handlingsplaner för
den gröna infrastrukturen. Det som glöms bort i det pågående arbetet är behovet
av relevanta och aktuella indata för att kunna göra korrekta landskapsanalyser
som skall ligga till underlag för planering och beslut. Aktuellt marktäckedata
är ett av de mest väsentliga underlagen som behövs vid flertalet
av de analyser som behövs för att analysera den gröna infrastrukturen. Idag
saknas ett aktuellt nationellt heltäckande marktäckedata. Senaste initiativet
är Svenska Marktäcke Data (SMD) som i stor utsträckning bygger på data
från 2000 eller tidigare. Under 2013-2016 pågick ett arbete på Metria med att
utveckla och demonstrera ett nytt marktäckedata, på uppdrag av Europeiska
Rymdstyrelsen (ESA) i samarbete med svenska användare. Målet var att
ta fram en ny marktäckekartering samt metoder för att övervaka förändringar
och integrera dessa i produktionskedjan. Kravspecifikationen på produkten
är framtagen i nära samarbete med svenska myndigheter. I den initiala fasen
utarbetades en kravspecifikation som låg till grund för den fortsatta metodutvecklingen
och utformningen av produkten. Grundläggande var kravet att
det skall vara en databas som uppdateras regelbundet vilket gör att valda
metoder måste vara robusta och återupprepningsbara samtidigt som de är
kostnadseffektiva. Under 2016 har Naturvårdsverket tagit fram och förankrat
en genomförandeplan för nationella marktäckedata tillsammans med en bred
intressentgrupp där Jordbruksverket, SCB, Skogsstyrelsen, Lantmäteriet,
SLU, Försvaret, MSB, SMHI, HaV och Trafikverket deltagit.

Författare: Birgitta Olsson, Naturvårdsverket
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
4D. Ny nationell kartering av marktäckedata