Utmärkelser

Kartografiska Sällskapets utmärkelser

Sällskapet skall dela ut utmärkelser för att stimulera insatser i Sällskapets regi samt insatser som är av betydelse för utvecklingen inom Sällskapets verksamhetsområden.

Läs mer om:

Olaus Magnus-medaljen
Kartografiska Sällskapets Innovationspris
Kartografiska Sällskapets Årets Prestation och Årets organisation
Kartografiska Sällskapets Guldnål
Nominering av kandidater

 

Olaus Magnus-medaljen

Olaus Magnus-medaljen instiftades i samband med Sällskapets 40-årsjubileum den 28 februari 1948. Inledningsvis finansierades utmärkelsen av en donation på 5 000 kr från AB Sveriges Litografiska Tryckerier som Sällskapet skulle förvalta under benämningen ”Generalstabens litografiska anstalts medaljfond”. Medaljen uppkallades efter Olaus Magnus, den förste svensk som framställt en karta över Sverige. Medaljen kan utdelas till svensk person som gjort utmärkt förtjänst inom Sällskapets verksamhetsområden.

Följande har fått utmärkelsen:

Clas-Göran Persson, den 22 mars 2018
Motivering:
För att han ar under lång tid och på ledande positioner målmedvetet arbetat för utveckling av geodesi, mätningsteknik och kartografi i ett nationellt sammanhang. Hans insatser för utbyggnad av SWEPOS-nätet och för att etablera mätosäkerhetsbegreppet i svensk mätningsverksamhet har varit betydande. Han har även gjort avgörande insatser för utveckling och modernisering av Handbok till mätningskungörelsen (HMK), numera Handbok i mät- och kartfrågor, vid bildandet av Utvecklingsrådet för landskapsinformation (ULI) och vid förarbetena för den nationella laserskanningen. Han har dessutom stöttat den geodetiska forsknings- och utbildningsverksamheten som adjungerad professor i geodesi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Clas Tollin, den 30 mars 2017
Motivering:
För hans mångåriga och uppskattade arbete med registrering, tillgängliggörande och analys av de geometriska kartorna, Sveriges äldsta lantmäterikartor.

Margareta Elg, den 28 april 2016
Motivering:
För att under många år både värnat om kartan som uttrycksmedel och som informationsbärare och hon har genom sin breda verksamhet förmedlat sin kartografiska kunskap och sitt engagemang till både etablerade och nya kartanvändare.

Jan Johansson, den 20 mars 2014
Motivering:
För att förslaget på 1980-talet att landhöjningen skulle kunna bestämmas med upprepade dygn visa GNSS-mätningar från ett antal fasta, permanenta referensstationer samt introduktion av metoder inom meteorologin för beräkning av vattenånga innehållet i atmosfären med hjälp av GNSS-observationerna från det fasta referensnätet. Internationellt erkänd för sina kunskaper inom GNSS-området och har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att den potential som finns i GNSS-tekniken utnyttjas i såväl vetenskapligt arbete som i produktionstillämpningar.

Staffan Helmfrid, den 27 mars 2012
Motivering:
För sina insatser som vetenskaplig huvudredaktör för Sveriges Nationalatlas och som sammankallande i Kungl. Vitterhetsakademins kommitté för historisk kartografi, innefattande ledningen av den 14:e internationella konferensen i kartografins historia 1991 och stödet till de nu pågående geometriska jordeboksprojekten.

Kennert Torlegård, den 24 mars 2004
Motivering:
För utbildning samt internationell forskning och forskningsledning i fotogrammetri, främst avseende digitala höjdmodeller, digital bildmatchning och kvalitetsanalys.

Carl-Olof Ternryd, den 24 mars 2004
Motivering:
För utveckling av fotogrammetriskt stödd vägprojektering och främjande av internationell mät- och kartteknisk samverkan och utbildning.

Leif Wastenson, den 4 april 2003
Motivering:
För att hans forskar- och yrkesverksamhet under åren lämnat många viktiga bidrag till utvecklingen inom Sällskapets verksamhetsområden, såsom flygfotografering med IR-färgfilm, flygbildstolkning, vegetationskartering samt Sveriges Nationalatlas.

Bengt Rystedt, den 18 april 2002
Motivering:
För goda insatser i Kartografiska Sällskapet och för viktiga bidrag till utbildningen, forskningen och utvecklingen inom områdena kartografi och GIS.

Ulf Sporrong, den 11 maj 2001
Motivering:
För goda insatser i Kartografiska Sällskapet och för viktiga bidrag till utbildningen, forskningen och utvecklingen inom det geografiska området.

Sture Norberg, den 26 mars 1998
Motivering:
För sitt synnerligen aktiva främjande av Kartografiska Sällskapets verksamhet under 14 år som ordförande, för arbetet inom Lantmäteriverket med bl.a. framtagandet av ”Kartpolitik 85” och arbetet med att få fram en ny nationalatlas över Sverige.

Erik Tobé, den 17 mars 1996
Motivering:
För sitt stora engagemang i forskningen kring den svensk-franska gradmätningen i Tornedalen 1736-37 och expeditionens tolk Anders Hellant.

Lars Ottoson, den 23 juni
Motivering:
För sin stora insats inom internationell verksamhet och framstående utvecklingsarbete inom kartografin samt sina 23 år som Kartografiska Sällskapets sekreterare.

Allan Sandberg, den 17 mars 1994
Motivering:
För sin ur Kartografiska Sällskapets ovärderliga insats som redaktör för Kartbladet alltsedan december 1985 till årsskiftet 1993/94.

Ulla Ehrensvärd, den 12 maj 1993
Motivering:
För sina utomordentliga meriter inom svensk och internationell forskning och framställning inom historisk kartografi.

Christer Palm, den 21 mars 1990
Motivering:
För sina stora insatser för svensk kartografi, inte minst i utbildningssammanhang.

Bengt Brändström, den 26 mars 1987
Motivering:
Under sin verksamhet som överlantmätare i Norrbottens län hade han mycket aktivt bidragit till utvecklingen av länets kartproduktion och tillkomsten av enheterna i Luleå och Kiruna.

Stadsmätningsavdelningen vid Stockholms stadsbyggnadskontor (representant Folke Sundberg), den 19 mars 1986
Motivering:
För 350 års förtjänstfullt arbete med kartografisk dokumentation av landets huvudstad.

Olof W. Hedbom, den 21 mars 1985
Motivering:
För sina stora insatser inom kartografin på nationell och internationell nivå.

Sven-Eric Lindqvist, den 25 mars 1982
Motivering:
Insats för internationell standardisering av ortnamn och bildande av KS filial i Norrköping.

Lars Asplund, den 29 mars 1979
Motivering:
Med anledning av hans förestående pensionering från Lantmäteriverket för hans insatser inom högre geodesin och hans långa tid som ordförande för Kartografiska sällskapet.

Einar Bratt, den 17 november 1951
Motivering:
Som byråchef vid Rikets allmänna kartverks topografiska kartbyrå drivit fram generalstabskartan i 1:800 000 och 1:1 milj. och för sitt engagemang i historisk kartografi.

Karl D.P. Rosén, den 6 december 1949
Motivering:
34 år som vetenskaplig ledare och chef för rikstrianguleringen, hans införande av Gauss projektion och den Jäderinska basmätningsmetoden, hans initiativ till en baltisk geodetisk kommission och grundande av Kartografiska Sällskapet.

Kartografiska Sällskapets Innovationspris

Kartografiska Sällskapets Innovationspris instiftades den 5 mars 1998. Syftet är att ge uppmärksamhet och publicitet åt innovativt nytänkande samt att stimulera till utveckling av nya produkter, metoder, tjänster och kunskap inom Sällskapets verksamhetsområden. Priset skall vara till gagn för utvecklingen av offentlig och privat verksamhet på nationell nivå och svenskt näringslivs konkurrenskraft på internationell nivå. Innovationspriset kan utdelas årligen och består av ett diplom med motiveringen till priset samt fram t.o.m. 2018 en specialframtagen jordglob i glas.

Följande har fått utmärkelsen:

Birgitta Olsson (Naturvårdsverket), och Camilla Jönsson (Metria), 2021
Motivering:
För framtagandet av Nationella marktäckedata och dess kompletterande produkter.

Mats Troeng och Joakim Svensk, 2018
Motivering:
För att genom analys och användning av öppna geografiska data och med betydande datakraft ha skapat MapAnt, en storskalig och detaljerad orienteringskarta över hela Finland, som är tillgänglig för alla.

John Ljungkvist och Daniel Löwenborg (Uppsala universitet), 2017
Motivering:
För appen ”Augmented history – Gamla Uppsala”.  Appen tillämpar geografisk informationsteknologi, forskningsresultat och digital spelteknik för att ge besökare ett virtuellt fönster till hur Gamla Uppsala såg ut under sin blomstringstid på 600-talet e.Kr. Detta är första gången denna typ av teknik används för visualisera ett kulturarv i Sverige på ett pedagogiskt och generationsöverskridande sätt.

Hack4Sweden, 2016
Motivering:
Hack for Sweden är en unik kombination av kreativitet, teknik och myndighetssamverkan med syfte att erbjuda största samhällsnytta för privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter utifrån den stora och öppna datamängd som finns tillgänglig i landet.

Lotti Jivall (Lantmäteriet), 2014
Motivering:
Har sedan 1987 arbetat praktiskt med GPS-tekniken för att etablera referensnät och referenssystem. Hon har sedan dess med stor framsynthet och kompetens bidragit till vidareutveckling av GPS-tekniken och hon har på ett förtjänstfullt sätt omsatt de senaste rönen inom GNSS-tekniken till praktisk användning vid etablering av nationella referenssystem, både i Sverige och i olika utlandsuppdrag.

Lars Forslöf m.fl., Roadroid AB Ljusdal, 2013
Motivering:
En billig och snabb informationsinsamling med allmänna tekniker för att ge aktuella kvalitetsdata för vägbanor till gagn för både trafikanter och väghållare. Tjänsten innehåller även en kartpresentation.

Hjärtstoppscentrum på Södersjukhusets Kardiologklinik, 2012
Motivering:
För deras unika lösning, ”SMSLivräddare”, som med modern mobil positioneringsteknik, kartlänkar och allmänhetens kunskap i hjärt- och lungräddning ger förbättrade möjligheter till snabb livräddning.

Mikael Skoglund, (Vägverket), 2010
Motivering:
Starkt bidragit till införandet och användningen av GPS före det blev ett allmänt hjälpmedel samt införandet av Nätverks-RTK vilket gjort att Trafikverket är en föregångare i användningen av geografisk information och GIS. Detta har dragit med hela vägbyggnadsbranschen, där även kommunerna är stora beställare. Samt på ett innovativt sätt implementerat den nya tekniken och fått acceptans i hela organisationen med att införa projektanpassad Nätverks-RTK på byggarbetsplatserna.

Google, 2009
Motivering:
För företagets innovativa sätt att publicera tredimensionell geografisk information, bilder och kartor på Internet. Vem som helst kan enkelt, fritt tillgängligt och ”ögonblickligen” besöka vilken plats som helst på jorden.

C3 Technologies, 2008
Motivering:
För deras banbrytande arbete med att ta fram och kommersialisera innovativ svensk militär teknologi för snabb och verklighetstrogen 3D-visualisering av städer i civila tillämpningar.

Leif Andersson och Tore Påsse (SGU), 2007
Motivering:
För deras innovativa idéer att utveckla paleogeografiska kartor med syfte att återskapa forntidens landskap, för att därigenom bättre förstå vårt lands utveckling från istid till nutid och även en titt in i framtiden.

Lars Granath (Hydrographica), 2006
Motivering:
För banbrytande och kreativt nytänkande i utvecklingen av en metod för produktion och användning av detaljerade storskaliga sjökort vilket bidragit till öppna upp och öka seglingsbara vattnen i våra skärgårdar.

Bo Jonsson (Lantmäteriet), 2005
Motivering:
För ett engagerat och innovativt nytänkande i arbetet med att införa satellitpositionering såväl inom Lantmäteriet såsom hos olika användargrupper som använder modern mätteknik.

Per-Åke Roupé (Göteborgs stad), 2004
Motivering:
För innovativt och kreativt nytänkande i ianspråktagandet av kartor och geografisk informationsteknologi i nya tillämpningar inom kommunal förvaltning.

Peter Jacobsson (Metria), 2003
Motivering:
För stort nytänkande med att tillhandahålla geografisk information via Internet med egna tekniska lösningar som saknar motstycke i internationell jämförelse.

StrateGIS-projektet (Per Söderström), 2002
Motivering:
För ett utbildningskoncept som till uppläggning, innehåll och omfattning hittills saknar motstycke inom GIS-området, även sett med ett globalt perspektiv.

Lennart Lidman (Försvarsmakten), 2001
Motivering:
För värdefulla bidrag i utvecklingen av allmänna kartor och för innovativt nytänkande och kreativa insatser i utvecklingen och användningen av kartor inom Försvarsmakten.

Spectra Precision (nuvarande Trimble), 2000
Motivering:
För deras banbrytande insatser med att ta fram och kunna kommersialisera innovativ basteknologi för grundläggande mätnings- och kartläggningsinsatser.

Mats Dahlberg (Metria), 1999
Motivering:
För banbrytande arbete med att ta fram IT-baserade metoder för produktion och användning av kartor för blinda och synskadade, s.k. Taktila kartor.

Kartografiska Sällskapets Årets Prestation samt Årets organisation

Kartografiska Sällskapets pris till Årets organisation instiftades den 25 mars 2004 och ändrades till Årets Prestation på årsmötet den 27 mars 2012. Syftet är att belöna goda insatser inom Kartografiska Sällskapets verksamhetsområden och uppmärksamma dessa för att tjäna som exempel på berömvärda prestationer.  Som exempel på prisvärda insatser kan nämnas examensarbeten, akademiska publikationer och andra forsknings- och utvecklingsinsatser av enskilda, organisationer och företag.  Priset utgörs av en penningsumma om 5 000 kronor och ett konstnärligt utformat diplom. Antalet årliga pristagare kan vara upp till 3 st. Priset delas ut i samband med Kartdagarna.

Följande har fått utmärkelsen Årets organisation:

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS), 2012
Motivering:
Har genom ett strävsamt och engagerat ideellt arbete tagit fram släktforskarprogrammet Disgen, som med digitala kartor visualiserar både släktförhållanden och anförvanters geografiska positioner i tid och rum.

OpenStreetMap Foundation, 2010
Motivering:
The OpenStreetMap has provided free geographic data to the users and produced by the users in a unique world wide project. The OpenStreetMap Foundation is an international non-profit organization working for the continued growth and development of the project. The unique combination of involving the users for data acquisition and providing global storage capabilities and data distribution channels has made the OpenStreetMap project an important data provider for map users who cannot afford or do not want to use commercial or restricted governmental map products.

Naturvårdsverket, 2009
Motivering:
Naturvårdsverket bidrar starkt till att utveckla e-förvaltning inom svenska statliga myndigheter genom ett visionärt och träget arbete i sin uppgift att skydda värdefull natur. Naturvårdsverket har tagit fram ett system för processen att upprätta naturvårdsavtal och för dokumentation av det områdesskydd som sker genom att nationalparker och naturreservat bildas samt skötsel av skyddade områden.

Eniro samt hitta.se, 2008
Priset omvandlades detta år till ”Kartans års pris”
Motivering:
För deras insatser att sprida den dagliga användningen av kartografi och geografisk information i det svenska samhället.

Länsstyrelsernas GIS/IT-grupp, 2007
Motivering:
För en systematisk gränsöverskridande hantering av GIS/IT-frågor mellan landets alla länsstyrelser.

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT), 2006
Motivering:
För värdefull utveckling av orienteringskartor samt nytänkande och mångåriga insatser för ökad användning av kartor, framför allt inom idrotten men också för övriga som rör sig i naturen.

Banverket Telenät, 2005
Motivering:
För ett framgångsrikt arbete ianspråktagandet av geografisk informationsteknik i nya tillämpningar och därigenom påvisat nyttan av geografisk information.

Följande har fått utmärkelsen Årets Prestation:

Carl Karlström, Mittuniversitet, 2021
Motivering:
För att han undersökt sambandet mellan hur barnen tar sig till skolan och deras förståelse och uppfattning om de platser de rör sig på. Uppsatsen känns aktuell och intressant utifrån våra rörelsemönster idag och hur de påverkar oss som människor och vår förmåga att förstå vår omvärld.

Shabnam Alinazari och Catrin Alvinder, Högskolan i Gävle, 2021
Motivering:
För att de på ett mycket heltäckande sätt redogör för läget kring barnperspektivet i detaljplanering, både i dagens lagstiftning och aktuellt forskningsläge kring barns behov och rumsliga förmåga. Det gedigna arbetet har genererat en checklista som baseras på författarnas sakkunskap i ämnet samt vad som värderas högst av barnen själva.

Walelegn Mengist Zeleke, Högskolan i Gävle, 2021
Motivering:
För att han har visat hur användbara olika geodata- och GIS-analysmetoder är för att kartlägga risker associerade med klimatförändringar såsom skogsbränder. Uppsatsen är högst aktuellt med tanke på de många skogsbränder som sker globalt. Resultatet från detta arbete är ett mycket värdefullt underlag för planering och för att öka beredskap inför skogsbränder.

Vaidutis Zutautas, Högskolan i Gävle, 2018
Motivering:
För att han genom ”Charcoal Kiln Detection from LiDAR-derived Digital Elevation Models Combining Morphometric Classification and Image Processing Techniques”, en magisteruppsats i geomatik av mycket hög kvalitet, knyter det geospatiala ämnesområdet och arkeologin samman på ett mycket fruktbart sätt. Han använder avancerade spatiala metoder på Lidar-data för att identifiera kolbottnar i ett område sydväst om Gävle. Uppsatsen är ett värdefullt bidrag för att kunna identifiera och kartlägga historiska lämningar på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Johanna Adolfsson, Stockholms universitet, för tidskriften Geografier, 2018
Motivering:
För att hon har tagit initiativ till, och vidmakthållit, en modern tidskrift som tar upp aktuella geografiska frågeställningar. Artiklarna i ”Geografier” är skrivna utifrån unga geografers forskningsstudier, undersökningar eller väl underbyggda reflektioner kopplat till olika samhällsfrågor. Hon har på kort tid skapat en tidskrift som till form och innehåll håller en mycket hög klass.

Alistair Auffret, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2018
Motivering:
För att han under 2017 publicerat digitaliseringar av 7069 ekonomiska kartblad över hela södra Sverige som öppna geodata. Hans metodik förenklar digitalisering och användning av äldre kartor, för exempelvis markanvändningskartering i ett historiskt perspektiv.

Anna Berggren, Stockholms Universitet, 2017
Motivering:
För hennes examensarbete ”Inledande försök till mätning med Europas navigeringssystem Galileo” där hon utfört de första mätningarna i Sverige med data från Galileo. Mätningarna kan betraktas som banbrytande i implementeringen av Galileo-data i produktionstillämpningar i Sverige.

Joel Avenius, Umeå Universitet, 2016
Motivering:
Agricultural history and its effect on Lake Ekoln, central Sweden. A study based on historical maps and the use of sediment as a proxy for lake-water phosphorus. För ett gediget vetenskapligt arbete som har tillkommit på eget initiativ, bygger på historiska kartor som underlag för kemiska analyser av sjösediment och har en uppenbar samhällsnytta.

Ingrid Boklund, SLU, 2016
Motivering:
Ekosystemtjänster & grönstrukturplanering. Att synliggöra ekosystemtjänsters nytta och värde i den kommunala planeringen med hjälp av ArcGIS-verktyget Matrixgreen. Examensarbetet är en del av arbetet med Knivsta kommuns grönstrukturplan som tack vare detta fick en kartläggning, analys och visualisering av områden och nätverk för ekosystemtjänster på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt.

Caroline Nilsson och Emilia Nygren, Högskolan i Gävle, 2016
Motivering:
Medborgardialogens verktyg. En experimentell studie om att förmedla detaljplaner med 2D- och 4D-information.
Kandidatuppsatsen är ett viktigt bidrag till samhällsbyggnadsprocessen genom att visa hur detaljplaneförslag kan presenteras ur ett medborgarperspektiv. Därutöver har författarna varit inspirerande förebilder för andra studenter genom sitt aktiva engagemang i både KS och ULI:s verksamhet.

Tina Björkman, 2014
Motivering:
Har med väl redovisade metoder, inklusive analyser av historiska kartor, kommit fram till ett vetenskapligt resultat, som styrker utgrävaren Anders Ödmans hypotes att det varit en skattelada snarare än en försvarsanläggning.

Daniela Lundin-Hatje, 2014
Motivering:
Har efter ett grundligt och genomtänkt förarbete åstadkommit en visuellt tilltalande och informativ skylt, avsedd att ge en bild av en historisk plats och väcka intresse för ett historiskt sammanhang.

Göran Adelsköld, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2014
Motivering:
Varit en drivande kraft för att säkerställa att Sveriges universitet och högskolor, genom tjänsten GET, får fri tillgång till geodata från de myndigheter som tar ut avgifter för sina data, viket kommer en stor kategori användare till nytta.

Lars Johansson, Lunds Universitet, 2013
Motivering:
Uppsatsen utgör ett utmärkt exempel på avancerad tillämpning av geomatisk metodik och analys i kombination med teorier för gränsskiktsklimatologi och ett sofistikerat statistiskt resonemang. Resultaten kopplar direkt till en applicering inom stadsplanering med hänseende till fotgängares komfort samt t.ex. luftföroreningars spridning i gaturum. Inte bara innehållet, utan även disposition och språkbruk är något utöver det vanliga, vilket också imponerade starkt på både handledare och betygskommitté.

Lars Harrie, Lunds Tekniska Högskola, 2013
Motivering:
Lars Harrie har med träget arbete och stor sakkunskap genomfört en genomgripande revidering och uppdatering av den s.k. ”GIS-läroboken”. Boken är standardlitteratur i GIS-utbildningarna vid landets universitet och högskolor, samt ger teoretiska fördjupningskunskaper till yrkesverksamma. Boken säljs i 1 000 – 1 500 exemplar per år och är den mest spridda läroboken inom GIS-området som ges ut på svenska.

Karl-Erik Engblom, Kalle Karta, Valbo, 2013
Motivering:
Kalle Karta gjorde under 2012 olika orienteringskartor för SM i orientering, som anordnades av Gästriklands Orienteringsförbund. Kalle använde modern teknik, aktuella data och eget fältarbete för nya, och mycket uppskattade, kartor till denna stora tävling.

Kartografiska Sällskapets Guldnål

Kartografiska Sällskapets har en speciell föreningsnål (pin) för medlemmar i brons, för aktiva inom Sällskapet silver och i guld som kan delas ut i samband med Kartdagarna till personer som utmärkt sig förtjänstfullt inom Sällskapet.

Underperioden har fem sådana guldnålar delats ut till följande:

  • Lars Ottoson, för sina insatser som sekreterare och medlemsregisteransvarig i Sällskapet, 2009
  • Patrik Ottoson, för sina insatser som ordförande och sekreterare i Sällskapet, 2009
  • Nils Lambrin, för sina insatser som ordförande i MBK-leverantörernas intresseförening och ansvarig för Kartdagarnas lokaler/mässa, 2011 
  • Torsten Olsson, för sina insatser som Sällskapets ekonomiansvarig, 2018
  • Peter Wasström, för sina insatser som ordförande och kassör i Sällskapet, 2021

Nominering av kandidater

Utmärkelserna delas vanligtvis ut vid Kartdagar, vilka hålls i mars/april. Därför måste nominering finnas styrelsen tillhanda i januari. Nomineringstexten skall innehålla en klar motivering, fakta om person/projekt/produkt/tjänst samt andra viktiga uppgifter. Försök att på ett begripligt sätt förklara det innovativa eller vad person/organisation uppfyllt. Nomineringsdokumentet skickas till Sällskapets sekreterare.

Ladda ner stadgar: