Program
Program

Vill du se tisdagens, onsdagens eller torsdagens program?

Tisdag 16 april
Registrering öppnar 10.00
Vi slår upp portarna till mässan 10.30
09.30 Workshop med ett skogsbrandsscenario i BrandGIS
Brevsorterarsalen 1
WORKSHOP MED ETT SKOGSBRANDSSCENARIO I BRANDGIS
Klockan 09.30-12.00

Oavsett om du varit med på en BrandGIS workshop eller ej så kanske du blir inkastad i en situation där det snabbt handlar om att få fram en karta som stöd till en operativ insats. Denna förmiddag lägger vi teorin lite åt sidan och övar praktiskt med datamodellen i BrandGIS i ett scenario på egen dator.

Efter ett kort intro hoppar vi rätt in i händelseförloppet och håller hårt i handboken när vi behöver teoristöd. På denna workshop kommer det finnas mer tid till att gå på djupet med BrandGIS till skillnad från tidigare workshops. Kanske får du i uppgift att gå bortom BrandGISmodellen och lösa en uppgift på ett nytt sätt och därmed bidra till utvecklingen av data modell och arbetssätt?

Förberedelser:

 • Ladda hem brandGISpaketet.
 • Kontrollera att du har rekommenderade programversioner av ArcGIS Pro eller QGIS.
 • Kontrollera att du kan använda programmet och de data mängder du behöver när du sitter utanför ditt vanliga kontor!
 • Tag med dator, datormus och laddare.

Workshopledare: Henrik Lundqvist, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Filip Olsson, Länsstyrelsen i Östergötlands län

Föranmälan krävs.

10.00 Studiebesök
STUDIEBESÖK
Klockan 10.00-12.00

Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik berättar om ämnesgruppen Spatial Morphology´s forskning om den byggda stadens forms betydelse för den levda staden. Det ges inblick i analysmetoder och praktisktillämpning i kommunerna.

Samling sker på Sven Hultins gata 6 i centrala Göteborg.

Föranmälan krävs.

10.30 Kaffe/te
11.00 Kartografiska Sällskapets årsmöte
Drottningporten 1
KARTOGRAFISKAS ÅRSMÖTE
Klockan 11.00-12.00

Kartografiska Sällskapets årsmöte hålls tisdagen den 16 april 2024 i samband med Kartdagar 2024 på Clarion Hotel Post i Göteborg. Ingen föranmälan behövs utan det går bra att ansluta till mötet på plats, men det går även bra att registrera sig för årsmötet i samband med anmälan till Kartdagar 2024. Vid årsmötet kommer verksamhetsberättelse, ekonomi för år 2023 samt verksamhetsplan och budget för år 2024, valberedningens förslag samt revisionsberättelsen att behandlas.

Varmt välkomna!

12.00 Lunch

Försäljning av dryckesbiljetter till middagen 17/4 sker i Vinterträdgården

13.00 Plenum 1: Inledningssession
Drottningporten 1
VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORG OCH KARTDAGARNA 2024
Johannes Hulter, Göteborgs Stad ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Fredrik Davidsson, Per-Olov Öryd, Sara Wiman och Zepyur Gevorkjan, Kartografiska Sällskapet.

MÄNNISKAN OCH MASKINEN: ATT DESIGNA AI-DRIVNA TJÄNSTER
I en tid där artificiell intelligens (AI) omformar våra digitala upplevelser är bety delsen av ett användarcentrerat tillvägagångssätt i AIdesign oerhört viktigt. Denna föreläsning fokuserar på hur design och fokus på användaren skapar värde för AIdrivna tjänster. Vi utforskar hur AI kan integreras i digitala tjänster för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa att dessa teknologier ökar tillgänglighet och värdeskapande för alla. Föreläsningen lyfter fram beho vet av ett kritiskt tänkande vid implementeringen av AI teknologier. Deltagarna kommer att få värdefulla insikter i principerna för människocentrerad AI och lära sig praktiska strategier för att implementera AI på ett ansvarsfullt sätt.

Pontus Wärnestål har över tjugo års erfarenhet inom användarupplevelse, tjänstedesign och människocentrerad AI. Som en forskare har han bidragit med över 40 vetenskapliga artiklar och boken ”Design av AI-drivna tjänster”. Pontus brinner för utbildning och lärande, vilket återspeglas i hans roll som föreläsare, lärare och skribent om människocentrerad design och AI.

14.30 Fika

Försäljning av dryckesbiljetter till middagen 17/4 sker i Vinterträdgården

15.00 1A AI
Drottningporten 1
AI-KLIVET FÖR TILLÄMPNING INOM SAMHÄLLSBYGGNAD
AI Arena är mötesplatsen som verkar för att accelerera tillämpningen av artificiell intelligens (AI) inom samhällsbyggnadssektorn i syfte att klara hållbarhetsomställningen och skapa samhällsnytta på bred front. Nu har verksamheten utökats med AI klivet, som stöttar företag, kommuner och andra organisationer att komma igång med AI tillämpning, från uppstart till uppskalning. Hör mer om hur ni kan starta upp och accelerera användandet av AI inom era organisationer.
Föreläsare: Sofi Almqvist, Geoforum Sverige

GENERATIV AI – MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR
AIutvecklingen har gått snabbt framåt. Generativ AI, som ChatGPT, DALLE och Midjourney, har förändrat vår syn på vad AI kan göra genom att träda in i ett traditionellt mänskligt område – kreativitet. Vad kan vi verkligen förvänta oss av AI, och vad vill vi förvänta oss? Följ med på en nutids och framtidsspaning runt AI och generativ AI inom geovisualisering, arbete, och samhället som helhet. Det finns enorm potential, men det krävs också kritisk granskning av etik och integritetsaspekterna runt AI. Kristina Knaving är senior forskare vid RISE och ansvarar för fokusområdet ”Den uppkopplade individen”. Hon har en bakgrund inom datavisualisering, beslutsstöd och människadatorinteraktion. Hennes forskning fokuserar på möjligheterna, riskerna och de etiska frågorna kring persondata och AI, samt hur nya teknologier påverkar individer och samhället.
Föreläsare: Kristina Knaving, RISE

GAIA: AI FÖR INSAMLING AV GRUNDLÄGGANDE GEODATA
Genom att tillämpa maskininlärning, en form av artificiell intelligens, för tolk ning och kartering av högupplösta flygbilder syftar GAIA till att automatisera de mest tidskrävande momenten i arbetet med kartering av kommuner och städer. Projektet utvecklar ett fritt tillgängligt verktyg baserat på AI. Verktyget möjliggör en automatiserad process som radikalt underlättar att skapa stan dardiserade geodata för uppdatering och ajourhållning av kommunernas bas kartor. Kartor som är grunden till de flesta analyser, planering och beslut inom samhällsbyggnadsprocessen. Verktyg och arbetssätt kommer vara tillämpliga för många andra aktörer såväl nationellt som internationellt. Projektet bidrar till högre kvalitet, frekventare kartering, frigjord arbetstid, en effektivare sam hällsbyggnadsprocess och är en möjliggörare för digitala tvillingar. Projektet avgränsas till informationsmängder som kopplas till kommunala baskartor.
Föreläsare: Love Lundquist, GAIA

  1B Myndigheterna har ordet
Drottningporten 2
STANDARDISERING AV ADMINISTRATIVA OCH STATISTISKA INDELNINGAR
I takt med att samhället digitaliseras ökar kvalitets och tillgänglighetskraven på geodata. Geodata behöver vara standardiserade, maskinläsbara och enkelt åtkomliga. Detta är frågor som Lantmäteriet driver inom ramen för grunddatadomänen för fastighets och geografisk information. De geodata inom domänen som klassas som nationella grunddata ska standardiseras och göras åtkomliga via nationella geodataplattformen, NGP. Lantmäteriet har gett SCB i uppdrag att under 2023–2024 leda standardiseringsarbetet av administrativa och statistiska indelningar. Administrativa och statistiska indelningar avser alla typer av geografiska indelningar av riket som används för administrativa eller statistiska syften. Det kan vara gränser av administrativ karaktär, som för kommun, län och riket, men också gränser som är knutna till rättigheter eller statistikredovisning, som gränsen för fjällnära skog och tätortsindelning, liksom gränser för historiska och kyrkliga ändamål. Mer än 80 datamängder med fler än 20 producenter har hittills identifierats. Målet är att säkerställa harmoniserade och kvalitetssäkrade masterdata, tillgängliga via NGP. Det finns dock ett antal utmaningar. I dagsläget finns denna data inte samlad, och det råder oklarhet kring producenter, kvalitet och aktualitet. Hela generationer av data över indelningar ska dessutom tidsstämplas, bevaras och tillhandahålls. Dessutom måste breda användarbehov tillgodoses.
Föreläsare: Linus Rispling, SCB (Statistiska centralbyrån) och Maya Österberg, Lantmäteriet

HAR DIN KOMMUN UPPDATERADE KARTOR OCH GEODATA FÖR BLÅLJUSVERKSAMHETER?
Lantmäteriet, Trafikverket och en kommun berättar om vilka krav som ställs för godkännande i Blåljuskollen. Beskrivning och erfarenheter av processen från anmälan till godkännande. Vilken hjälp/stöd finns på vägen? Vad händer efter godkännande? Blåljuskollen ger kommunen stöd att kvalitetsäkra viktiga geodata för blåljusaktörerna. MSB rekommenderar kommuner att genomföra Blåljuskollen.
Föreläsare: Jófrídur Gudmundsdóttir Trafikverket, Frida Göthberg, Lantmäteriet, Marjia Sreckovic och Ammar Shaarbaf, Upplands Bro

NATURVÄRDESINVENTERINGAR NY STANDARD – NYA DIGITALA MÖJLIGHETER
Det är långt ifrån alltid en ny standard kan bära upp epitetet ”kioskvältare”, men när SIS våren 2023 släppte en ny version av standarden SS199000 med titeln ”Naturvärdesinventering (NVI) – Kartläggning och värdering av biologisk mångfald – Krav och vägledning”, var det över 400 personer som deltog i det digitala seminarium som anordnades. En nyhet är att det även tagits fram en dataproduktspecifikation SS/TS199001, som på ett standardiserat sätt beskriver informationen som tas fram vid kartläggningar och hur den ska utbytas. Genom att specifikationen följer det ramverk för information som Lantmäteriet tagit fram bidrar den till att informationen kan bli en del av den nya infrastruktur för geodata som håller på att byggas upp i Sverige. Varje år genomförs närmare tusen naturvärdesinventeringar i Sverige, ofta kopplat till samhällsbyggnadsprocessen. I de allra flesta fall gör den organisation som behöver naturvärdesinventeringen en beställning med stöd av standarden och ett uppdrag utförs av en konsult. Det resultat som tas fram har innan nya versionen av standarden i huvudsak bestått av en rapport och i många fall har de geodata som producerats inte kunnat hanteras av beställaren. Den information som tas fram vid naturvärdesinventeringar är högkvalitativ, detal jerad information som skulle kunna skapa mervärden och nyttjas på många fler sätt om den fanns tillgänglig, vilket det nu i och med nya standarden finns förutsättningar för. Presentationen beskriver styrkor och utmaningar med att standarden utökats med en dataproduktspecifikation. Den belyser även vilka möjligheter digital, delad NVI information kan ge på kort och lång sikt.
Föreläsare: Anna Halvarsson, Naturvårdsverket

  1C Skog & berg
Brevsorterarsalen 1
SKOGFORSKLABBET – EN PLATTFORM FÖR SÄKER DELNING AV SKOGSSEKTORNS EGNA DATA
Skogforsklabbet har som mål att bygga upp ett datalabb för säker delning av skogssektorns egna data om skog och skogsbruk samt algoritmer och metoder baserade på dessa data. Skogforsklabbet ska också stödja modellering och metodutveckling baserat på t.ex. AImetodik där stora mängder verkliga eller syntetiska data behövs. Labbet kommer även bidra till myndigheternas statistikproduktion genom ökad tillgång till relevanta data. Ett första användarfall ska demonstreras för skogsbrukets data om forn och kulturlämningar i skogsmark. Labbet är en del i presentationen av Vinnova finansierade ”Datadrivna labb för avancerad digitalisering”.
Föreläsare: Henrik Persson, Skogforsk

SKOGSDATALABBET – INNOVATION PÅ DATA OM SKOG, MARK OCH MILJÖ
I Skogsdatalabbet utvecklas nya innovativa geodatamängder som är viktiga för klimat, tillväxt och hållbarhet. Nytta uppstår i hela samhället. Troligen också i din myndighet, kommun eller företag. Kanske kan du bidra eller använda labbet? Skapa nya nyttor? Just nu startar vi ett Vinnovafinanseirat projekt inom infrastruktur och avancerad digitalisering som lyfter oss vidare mot framtiden.
Föreläsare: Patrik André, Skogsstyrelsen

KOLDIOXIDLAGRING – FÖR KLIMATETS SKULL
Halten av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären måste minska om vi ska nå klimatmålen. Att fånga in koldioxid för att sedan lagra den djupt nere i berggrunden kan vara ett viktigt verktyg om vi ska lyckas. SGU utreder, på regeringens uppdrag, om det finns lämpliga platser för permanent geologisk lagring av koldioxid i Sverige. Utredningen innefattar landbaserade under sökningar samt marina undersökningar både på Gotland och i Skåne. Ett koldioxidlager kräver att berget har rätt geologiska förutsättningar. Lämpliga bergarter finns bara i ett fåtal havsområden i Sverige: utanför sydvästra Skåne och i sydöstra Östersjön utanför Gotland. Är det möjligt att lagra koldioxid här? Lagring på land är inte aktuellt. Under sensommaren 2023 inledde SGU borrningar och seismiska undersökningar på land på Gotland och marin kartering samt marinseismiska undersökningar i Skåne. Där finns den typ av djupt liggande och porösa sanstenslager som kan fungera som lagerplats (reservoar) for koldioxiden. Här finns också en tillräckligt tjock och tät så kallad takberggrund som bildar ett ”lock” över reservoaren och hindrar koldioxiden från att sippra upp till ytan. Undersökningarna ger oss nödvän digt underlag för bedömning av lagringsmöjligheterna för koldioxid till havs. Samtidigt bygger vi nationell kompetens om den djupt liggande berggrun dens uppbyggnad. Den kunskapen är viktig även för frågor om energilagring och geotermi. Borrningarna på södra Gotland har utförts i områden där sandstenlagret är som djupast, nära de 800 meter som krävs för lagring. Seismiska undersökningar har utförts i området runt borrplatserna.
Föreläsare: Lena Yotis och Eva Wendelin, SGU

  1D Analyser & behov
Brevsorterarsalen 2
FLEXIBELT ANALYSVÄGNÄT MED NVDB ATTRIBUT
Vi på Stockholms stads stadsbyggnadskontor har tillsammans med trafik kontoret tagit fram ett analysvägnät, road center line (RCL) nät som baseras på ett uttag från NVDBs trafikpaket; Transportplanering Sverigepaketet. Vi har länge sett behovet av att ha ett standardiserat och kvalitetssäkrat analysvägnät med användbar information på varje länk för att kunna svara på många olika frågeställningar. Vårt trafikkontor har hjälpt oss på stads byggnadskontoret med en filtrering så att vi kan fånga de länkar vi vill ha som grund i analysnätet samt vilka attribut som är bra att ha med, för att på så sätt kunna filtrera och ändra nätet efter behov. Då bilnätet och cykelnätet är av mycket god kvalitet har vi fokuserat på att komplettera med gångvägnät för att fånga hur människor rör sig, till det befintliga nätet. Detta för att kunna göra analyser med gång och cykel i fokus. Tidigare utgick vi från ett egenritat RCLnät utan information på länkarna. Med vår nya metod kan vi automatisera framställningen av ett grundnät, välja smarta uttag ur NVDB för hög kvalitet på respektive länk, samt använda vår lokalkännedom för att komplettera analysnätet. Vi tror att denna metod skulle hjälpa fler kommuner att utveckla sina analyser med kanske också börja med rumsliga analyser på sikt. Nätet skulle bli än kraftfullare om omkringliggande kommuner gör på samma sätt, då vi skulle kunna undvika edge effekter kring våra kommungränser. Om vi får drömma skulle hela Sveriges 290 kommuner ha ett gemensamt och enhetligt definierat analysvägnät för att kunna svara på frågor genom rumsliga analyser.
Föreläsare: Johan Moen, Stockholms stad

TILLHANDAHÅLLA OCH ANVÄNDA SMART TRAFIKDATA I KOMMUNER
Användningen och samspelet kring lokal och nationell trafikdata med tillämp ningar har många utmaningar. Denna presentation fokuseras på hur både uppdatering och användning av smarta trafikdatabaser kan vävas ihop i en mix av lokala och nationella datamängder både som SaaSlösningar och som lokalt distribuerade och väl segmenterade databaser. Denna nya generation av infor mationshantering kan förändra och förenkla arbetet både inom trafik och gatu området likväl som underlag till mer komplexa samhällsbyggnadsprocesser.
Föreläsare: Michael Hallgren, Sokigo

MILITÄRGEOGRAFISK INFORMATION FÖR FÖRSVARSMAKTENS BEHOV
Försvarsmakten är beroende av geografisk information som beskriver terräng en och den allt mer komplexa operationsmiljön. Topografisk information och terrängkartor är sedan länge ett viktigt underlag för militär verksamhet. Detta behöver i högre grad kompletteras med geografisk information från olika aktö rer som bland annat beskriver samhällets funktioner, folkrättsskyddade objekt och kritisk infrastruktur. Det som är nytt är också behovet av att kunna utforma och dela information och produkter med andra länder och inom NATO. Här presenteras Försvarsmaktens arbete för att sammanställa geografisk informa tion om den komplexa operationsmiljön anpassat för militära behov.
Föreläsare: Örjan Wallers, Försvarsmakten

  1E Teknikspår
Brevsorterarsalen 3
GRÄNSSNITT FÖR BIM OCH ARKITEKTMODELLER I SAMVERKAN MED KOMMUNER
Avancerade byggnads och infrastukturmodeller så kallade BIM blir allt vanligare i samhällsbyggnadsprocessen och introduceras allt oftare tidigt i ajourhållnings och planprocesser. Att hantera dessa komplicerade format är stor utmaning men med ny teknik kan detta appliceras med olika typer av teknologier, till exempel ”drag and drop”, som ger olika möjligheter och resultat. Vi presenterar en enkel lösning med både inbyggd georeferering och skalning i enkla webgränssnitt.
Föreläsare: Ida Rehn, Sokigo

INTRODUKTION AV TRIMBLES GIS-ANPASSADE INSAMLINGSVERKTYG
En genomgång av uppbyggnad och arbetsflöde i Trimbles verktyg för insamling av data för GIS anpassad verksamhet. Ett flexibelt system där användaren själv väljer vad som ska samlas in samt med vilka attribut och noggrannhet.
Föreläsare: Trimtec AB

  1F Workshop
Möteslokal 1
REVOLUTIONERA GEODATA: UTFORSKA STATISTIKKARTOR MED R OCH GEOAI
Geografisk information har aldrig varit så tillgänglig och mångsidig som nu, tack vare framsteg inom dataanalys och artificiell intelligens. Här utforskas hur du kan skapa avancerade statistikkartor med hjälp av programmeringsspråket R och GeoAI (Geospatial Artificial Intelligence). Lär dig hur dessa kraftfulla verktyg kan revolutionera ditt sätt att analysera och presentera geografiska data. Följ med oss på denna spännande resa in i framtidens geodata!
Föreläsare: Anders Elias, Stockholms stad
  1G Workshop/Teknikspår
Möteslokal 2
WORKSHOP | 3CIM – HUR KAN DIN KOMMUN ANVÄNDA EN NATIONELLT STANDARDISERAD MODELL SOM GRUND FÖR EN DIGITAL TVILLING?
Städernas förvaltning och utveckling kräver en stor mängd strukturerat data, mycket av dem med geografisk koppling. I städer finns dessutom ett starkt ök ande behov av 3Dgeodata, inte enbart för visualisering utan även för analyser och simuleringar. De informationsmodeller och den datastruktur vi har idag ger oss inte möjlighet att göra detta effektivt. 3CIM är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms, Göteborgs och Malmö stad samt Lunds universitet med syftet att ta fram en informationsmodell för att erbjuda en välstrukturerad datahantering i 3D för staden, på samma sätt som BIM har gjort för enskilda byggnader och anläggningar. 3CIM blir ett fundament på vilket våra städer kan bygga en digital tvilling. Genom att ta fram en gemensam informationsmodell underlättar vi utbyte av information både inom och mellan kommuner samt möjlighet att slå ihop data över kommungränserna, vilket i förlängningen kan skapa förut sättningar för en nationell digital tvilling. Projektets första fas mynnade ut i en informationsmodell 3CIM ver 1.0 samt tillhörande databasmodell i 3DcityDB. Projektet har nu gått in i en andra fas där fokus ligger på implementering i våra kommuners verksamhet och att finna en lämplig förvaltningsform. Under den na workshop kommer vi berätta om hur långt vi kommit i projektet och ha dis kussion med er i smågrupper om vad ni ser för möjligheter med en gemensam informationsmodell, hur den skulle kunna implementeras i er kommun samt hur det skulle behöva samordnas för att fungera väl. I 3CIM finns även logik för att koppla ihop med externa databaser. Förutom kommuner välkomnar vi även intresserade representanter från myndigheter och näringsliv att delta.
Föreläsare: Lars Harrie, Lunds universitet, Daniel Gardevärn, Malmö stad, Alex Spielhaupter och Ola Setterby, Göteborgs stad

TEKNIKSPÅR | SMART CITY OCH DIGITALA TVILLINGAR
Hur man bygger grunden för en digital tvilling genom mobil kartläggning? Cyclomedia vill visa hur vi stöder städer i Europa genom sin teknologi att utföra en digital tvilling av sin stad.
Föreläsare: Cyclomedia

16.30 Utställarmingel

Försäljning av dryckesbiljetter till middagen 17/4 sker i Vinterträdgården

UTSTÄLLARMINGEL
Klockan 16.30-20.00

Tillsammans med mat och dryck får man ta del av olika arrangemang och aktiviteter som utställarna samt Kartografiska Sällskapet arrangerar under kvällen.

Onsdag 17 april
Registrering öppnar 08.30
Mässan öppnar 09.00
09.00 2A AI fortsättning
Drottningporten 1
DETEKTERING AV BYGGNADER MED ML
Lantmäteriet ser ML som ett strategiskt viktigt område att utveckla och dra nytta av. Bland annat har en MLmodell för detektering av byggnader tränats upp och är nu på väg att implementeras i skarp produktion. Föredraget presenterar Lantmäteriets arbete med att ta fram byggnadsmodellen, vilka indata som har används, och vilka resultat som modellen ger. Föredraget kommer också att ge en inblick i Lantmäteriets fortsatta arbete med att ta fram MLmodeller för fler objekttyper.
Föreläsare: Erik Nilsson, Lantmäteriet

KARTERING AV LINJÄRA STRUKTURER OCH VEGETATION I DE SVENSKA FJÄLLEN VIA NEURALA NÄTVERK
Ett forskningsprojekt inom Nationella Inventeringar av Landskapet i Sverige (NILS) samlar in stora mängder geografiska data via flygbilder och ortofoton i tidsserie, i syfte att låta ett neuralt nätverk lära sig känna igen olika linjära objekt i de svenska fjällen. Körspår, stigar, vattendrag med mera ter sig olika i olika vegetationstyper och fuktighetsgrader, och därför samlas också stora mänger data in för att ge representation för vegetationen. Data samlas in som vegetationstyper enligt den äldre Vegetationskartan, vilka är väl lämpade för olika typer av fjärranalys. Detta är ett pilotprojekt och tanken är att bygga på datamängden för varje år. NILS samarbetar sedan länge med Naturvårdsverket och ett konsortium av myndigheter för att producera Nationella marktäckedata (NMD) och genom detta samarbete kan vi dela på data och kunskaper, även när det gäller forskningsdata som annars inte är öppna data. SLU bidrar med vegetationsdata till nästa version av NMD och Naturvårdsverket och framförallt Metria bidrar med kunskap och samarbete inom neurala nätverk.
Föreläsare: Anna Allard, SLU Umeå

GULNADE PAPPERSKARTOR OCH MASKININLÄRNING
Stora mängder kartor och ritningar – exempelvis plankartor och fastighets ritningar – finns arkiverade som skannade rasterbilder, eller rena pappers kartor. Dessa kartor och ritningar används ofta som underlag vid samhälls planering eller ombyggnationer. De måste då först digitaliseras, vilket många vet kan vara ett tidskrävande manuellt arbete. En automatiserad process skulle därför underlätta digitaliseringen och göra gamla kartdata mer tillgäng lig och återanvändbar. Denna föreläsning presenterar ett samarbetesprojekt mellan Statistikmyndigheten SCB och Örebro universitets som har syftat till att automatisera detektering och identifiering av avgränsningslinjer för tätor ter i skannade kartblad från Folk och bostadsräkningarna (FoB) 1975 res pektive 1980. Vi presenterar hur vi har tacklat denna automatisering genom en kombination av bildbehandling, georeferering och AI/ML eller maskinin lärning med syfte att semantiskt segmentera kartblad för att detektera och identifiera avgränsningslinjer för äldre tätorter. Det digitaliserade underlaget möjliggör att kunna följa urbaniseringen i brytpunkten mellan miljonprogram och gröna vågen och föredraget pekar på såväl utmaningar runt äldre under lag såväl som insikter och möjligheter med AI/ML.
Föreläsare: Stefan Svanström, Statistikmyndigheten SCB och Andreas Persson, Örebro universitet

  2B Smart GIS
Drottningporten 2
INOMHUS-GIS, VAD ÄR DET OCH VAD SKA MAN TÄNKA?
Historiskt sett har byggnader representerats som en polygon, men tekniken och övergången från CAD/BIM till GIS har blivit lättare. Intresset för Inomhus GIS börjar bli större inom framför allt förvaltning av större anläggningar så som flygplatser, tillverkande industrier, sjukhus och universitet. Genom att utgå från detaljerat CAD/BIM data är det möjligt att skapa en detaljerad digital modell för en byggnad. Det ställer dock höga krav på noggrannheten av datat. Och att hitta en balans mellan detaljerna från indatat, och vad som ska visualiseras i GIS:et är ett ställningstagande man behöver göra. Avslutningsvis tittar vi på några exempel hur man har tillämpat inomhus GIS i ArcGIS plattformen.
Föreläsare: Erik Fridholm, Esri Sverige AB

EN ÖPPEN KARTTJÄNST FÖR BÄTTRE VATTEN
Hur samlar man 200 kartlager från många olika källor i en karttjänst för alla? Syftet med skånska tjänsten VattenAtlas är att underlätta planering och åtgärder som leder till bättre vattenkvalitet. För detta behövs mycket data relaterat till vår fysiska miljö och sådan information har samlats från bland annat myndigheter och kommuner. Data har sammanfogats, bearbetats och förädlats på olika sätt. Dessutom har länstäckande information relaterat till hydrologi skapats specifikt för tjänsten och historiska kartor har georefere rats. Du får höra vilken typ av information som finns i tjänsten, med fokus på hur data har hanterats, optimerats och presenteras. Karttjänsten är byggd på öppen källkod och är ett samarbete mellan vattenråden i Skåne.
Föreläsare: Jacob Levallius, Höje å vattenråd

PROAKTIV OCH SYSTEMATISK FÖRNYELSEPLANERING SOM SÄKRAR FRAMTIDA VA-FÖRSÖRJNING
SGROUP Solutions presenterar hur Västerviks Miljö & Energis arbetar med proaktiv och systematisk förnyelseplanering av sitt ledningsnät för att säkra framtida VAförsörjning. Genom att utnyttja ny teknik som löser komplexa problem på ett enklare sätt har de automatiserat och strukturerat sitt arbete och förenklat kommunikationen med såväl beslutsfattare som medborgare.I föreläsningen får ni ta del av Västerviks kommuns erfarenheter av att arbeta proaktivt och systematiskt med förnyelseplanering, de tekniska lösningar som ligger till grund för deras arbete och riskanalyser, samt de förväntningar de har på sitt framtida arbete med förnyelseplanering.
Föreläsare: Annika Lindmark, S-GROUP Solutions

  2C Geodesi
Brevsorterarsalen 1
CHALLENGES AND SOLUTIONS FOR ESTABLISHING PRECISE GEODETIC CONTROL NETWORKS: INTRODUCING AN INNOVATIVE METHOD
Humanmade infrastructure, such as dams, bridges, tunnels, and high towers, requires highly precise geodetic control networks and continuous monitoring to detect potential failure risks and plan civil engineering maintenance works. In classical 2D geodetic networks, reducing slope distances to horizontal ones is an important task for engineers. The common practice for this reduction involves using vertical angles and applying trigonometric rules. However, using vertical angles introduces systematic errors, primarily due to air refraction, deflections of the vertical (DOV), and the geometric effects of the reference surface, whether it is a sphere or an ellipsoid. Therefore, employing vertical angles in establishing geodetic control networks in 2D is challenging due to these systematic errors. To mitigate the refraction and DOV effects, reciprocal observations of vertical angles can be considered, especially if the elevation differences are small. In this study, we quantify these effects and propose an innovative solution to eliminate these systematic errors in small scale geodetic networks. Specifically, we propose a new technique that does not rely on vertical angles for the reduction of distances, which is called the networkaid ed method. Thus, the geometric, physical, and refraction effects cancel out in this method. The results of this study hold significant importance for surveying guidelines. The main advantage of the proposed method is less fieldwork and, hence cost reduction since there is no need for different OFFconstruction (reference) and ONconstruction (monitoring) networks. Consequently, the number of network points will be less than in traditional networks. There is no need for reciprocal observations since vertical angles are not utilized, while the precision remains equal or even superior (in terms of quality factors i.e., higher redundancy numbers and smaller error ellipses).
Föreläsare: Mohammad Bagherbandi, Högskolan i Gävle + KTH Royal Institute of Technology

BALTIC SEA CHART DATUM 2000 – NYTT REFERENSSYSTEM FÖR HÖJD OCH DJUP TILL HAVS
För att kunna utnyttja den fulla potentialen i noggrann positionering med GNSS byter nu sjöfarten i Östersjön referensyta för vertikala koordinater. Man lämnar medelvattenytan och övergår till att använda geoiden som referens nivå. Det innebär förutom bättre förutsättningar att utnyttja GNSS också en harmonisering, dels mellan olika sjökort och dels mellan hav och land. Det nya referenssystemet Baltic Sea Chart Datum 2000 realiseras med en geoid modell och är, precis som RH 2000 på land, en realisering av det Europeiska höjdsystemet EVRS.
Föreläsare: Per-Anders Olsson, Lantmäteriet

STABIL ELLER OSTABIL? ANALYS AV UPPREPADE MÄTNINGAR
Deformationsmätningar är ofta förekommande uppgift för geodeter. Syftet med sådana mätningar är att övervaka och förstå rörelser, deformationer och förändringar i naturliga och byggda objekt. I denna presentation kommer vi att beskriva olika metoder för analys av upprepade mätningar utförda med hjälp av geodetiska metoder. Analysen är avgörande för korrekt tolkning av resul tatet. Med hjälp av praktiska exempel från GNSS och totalstationsmätningar kommer vi att förklara hur man kan bedöma differens mellan två mätningar, trender, periodiska variationer och plötsliga ändringar i tidserie av mätningar.
Föreläsare: Milan Horemuz, KTH

  2D Spännande projekt
Brevsorterarsalen 2
JORDBRUKSMARK I SAMHÄLLSPLANERINGEN
Sweco tillhandahåller en värderingstjänst som syftar till att vägleda kommuner i beslut kring jordbruksmark inom samhällsbyggnadsprocesser. Med en ökande befolkning behöver både städer och landsbygd utvecklas med nya bostäder och ny infrastruktur, men vilket område lämpar sig bäst? Exploatering har genom tiderna ofta skett på jordbruksmark. Jordbruksmarken är en viktig samhällsresurs som utöver råvaror som livsmedel och bioenergi, även levererar flertalet livsnödvändiga nyttor som människan får från naturen, så kallade ekosystemtjänster. Med en allt snabbare urbanisering, i kombination med klimatförändringar och omvärldsläget, ställs större krav på ett helhetstänk kring samhällets totala resursanvändning. Ur ett framtida mat- och energiperspektiv är det därför problematiskt om jordbruksmark bebyggs eller växer igen. När jordbruksmark en gång hårdgjorts är marken i regel svår att återta i produktion.
Resultatet av värderingen är konkret och objektivt samt visualiseras på ett digitalt smart sätt.
Föreläsare: Åke Svensson, Sweco Sverige AB

GIS I ARKEOLOGIPROJEKTET I OSTLÄNKEN
Ostlänken är en 16 mil lång ny dubbelspårig järnväg som ska gå mellan Järna till Linköping. Den kommer att gå genom ett landskap där det rört sig människor sedan istidens slut (runt ca 10 000 år sedan). Arkeologiprojektet har hand om planering av all arkeologi som behöver genomföras innan vi kan bygga järn vägen. Vi har även i uppdrag att åskådliggöra den kulturmiljö som försvinner eller ändras vid byggandet av järnvägen. GIS är ett centralt verktyg i vårt arbete.
Föreläsare: Anna Berggren, Trafikverket

ÖVERVAKNING OCH KONTROLLER AV LANTMÄTERIETS AUTOMATISKA KARTGENERALISERING
Lantmäteriet tar fram automatgenererade kartor som generaliseras från skala 1:10 000 till skala 1:50 000 och 1:100 000. För att övervaka denna process i ett visuellt gränssnitt och minimera fel genom kontroller så används Esris programvaror ArcGIS Dashboard och ArcGIS Data Reviewer. Detta föredrag kommer handla om hur dessa programvaror används och är uppsatta.
Föreläsare: Fredrik Lundberg, Lantmäteriet

  2E Teknikspår
Brevsorterarsalen 3
MOBILE MAPPING MED LEICA GEOSYSTEMS
Hej och välkomna till vår lärande genomgång om Pegasus TRK-serien. Under denna session kommer vi att gå igenom egenskaperna och fördelarna med TRK 100, 500 och 700 för att visa hur dessa enheter kan optimera era verksamheter. Låt oss tillsammans utforska hur dessa enheter kan ta ert arbete till nästa nivå och maximera era resultat. Låt oss börja!
Föreläsare: Andreas Nilsson, Leica Geosystems

ANSLUT DIN DETALJPLAN TILL NATIONELLA GEODATAPLATTFORMEN (NGP)
Välkommen till vårt föredrag om detaljplaner och hur du smidigt kan ladda upp dem till Nationella Geodataplattformen (NGP). Vi tar dig igenom processen med att bygga moderna detaljplaner som följer Boverkets riktlinjer samt delar insikter som kommer underlätta ditt arbete. Låt Jenny och Fredrik inspirera dig till att koppla dina detaljplaner till NGP för en mer effektiv och förenklad hantering av din geodata.
Föreläsare: Adtollo AB

SNABB OCH EXAKT ANALYS AV VARJE KÖRFÄLT
Föreställ dig att transport- och anläggningsavdelningar inte längre behöver genomföra omständliga, långdragna och förvirrande PCI-studier för att registrera defekter på vägar och gåg och cykelvägar. Föreställ dig istället att dessa inspektioner genomförs med artificiell intelligens med hjälp av högupplösta bilder på gatunivå och LiDAR som ger allvarlighetsgrad, omfattning och klassificering av varje enskild defekt. Cyclomedia vill gå igenom fördelarna vid vår vägbana analys som t.ex. Ger allmänheten viktiga data för att prioritera vilka gator som ska få beläggning. Exakt bestämning av storlek och position. Utbildning av erfarna väginspektörer. Enhetlig, objektiv och konstant. Begränsning av körsträcka.
Föreläsare: Cyclomedia

  2F Workshop
Möteslokal 1
AN INTRODUCTION TO EUROPEAN GROUND MOTION SERVICE (EGMS), PRODUCTS AND APPLICATIONS
The European Ground Motion Service (EGMS) is based on Sentinel1 satellite data and a remote sensing technique known as Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR). This Web GIS service enables users to visualize and identify active deformation areas, analyze the temporal trends and spatial patterns by providing the time series of the ground movements by millimeter precision. The EGMS provides regularly updated and freely available prod ucts such as Basic, Calibrated and Ortho and these products can be used for many applications, including better decisionmaking, risk assessment, or environmental monitoring.In this workshop, InSAR technique, EGMS development and current status, different products and their applications are firstly introduced and then attendees practice with the online service, find and explore the time series of some measurement points in a few actively deforming zones in Europe, specifically Sweden including the landslide zone arond the E6 at Stenungsund. Participants are expected to bring their own laptops for the handson practice.
Föreläsare: Faramarz Nilfouroushan, Lantmäteriet and Högskolan i Gävle
  2G Workshop
Möteslokal 2
WORKSHOP GRÖN INFRASTRUKTUR OCH GIS-ANALYSER FÖR MÅTTEN 3-30-300
Under denna workshop tittar vi närmare på möjligheter att beräkna olika mått som beskriver den gröna infrastrukturen. Den gröna infrastrukturen förser oss med en rad ekosystemtjänster som verkar positivt för t.ex. vår hälsa och vårt välbefinnande, men också för en rad andra miljö och klimataspekter. Inom stadsplanering är det viktigt att på övergripande och lokal nivå mäta och följa upp hur den gröna infrastrukturen påverkas av genomförda och pla nerade projekt. Måtten 3, 30 och 300 har tagits fram som en riktlinje för den gröna infrastrukturen. Under denna workshop tittar vi på vilka dataunderlag som behövs för att ta fram måtten. Vi genomför en GISbaserad övning där deltagarna själva får beräkna ett eller flera av måtten på sina egna laptops. Vi diskuterar också skillnader mellan olika dataunderlag och hur detta kan på verka beräkningarna. GIB tillhandahåller alla data som krävs men deltagarna måste själva ha en GISprogramvara installerad (t.ex. QGIS eller ArcGIS). Vi jobbar med både raster och vektordata under denna workshop. Målsättning en är att deltagarna ska få kunskap om dataunderlag och metoder för att beräkna måtten själva. Workshopen inleds med ca 30 minuters presentation om konceptet 330300 och dataunderlag.
Föreläsare: Greger Lindeberg, Geografiska Informationsbyrån i Stockholm
10.30 Fika

Försäljning av dryckesbiljetter till middagen 17/4 sker i Vinterträdgården

11.00 3A Smart samhällsbyggnad
Drottningporten 1
SMARTARE SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS
Lantmäteriet berättar om senaste läget och pågående aktiviteter i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess.
Föreläsare: Malin Klintborg, Lantmäteriet

VÄGEN TILL NGP GÅR FRÅN EN STANDARD TILL EN ANNAN
Kommunerna i Västernorrlands län var tidiga med att digitalisera sina detaljpla ner. Redan inom ramen för Rigesprojektet 2010–2012 digitaliserades över 3 000 detaljplaner enligt en anpassning av den dåvarande SISstandarden SS 637040:2010. Sedan kom de Nationella Specifikationerna för detaljplan och möjligheten att tillgängliggöra digital detaljplaneinformation på den Nationella Geodataplattformen. Men hur går man tillväga rent praktiskt för att mappa om ca 100 000 digitaliserade bestämmelser från en standard till en annan?
Föreläsare: Anna Kårén, Sundsvalls kommun och Gabriel Hirsch, Sweco

VÄRDET AV SAMMANHÄNGANDE GEODATAHANTERING FÖR HELA KOMMUNEN
Att sömlöst kombinera Open Sourceprodukter och tjänster med etablerade kommersiella produkter har länge varit en stor utmaning. Här redovisas en komplett automatiserad lösning utan inslag av ”ETL” där datatjänster och databaser fritt delas mellan de olika världarna.
Föreläsare: Helen Ekelöf, Sokigo

  3B Spännande lösningar
Drottningporten 2
FEMTONMINUTERSSTADEN SEDD FRÅN EN MOBILMAST
En av de stora stadsutvecklingstrenderna just nu är femtonminutersstaden, en idé om att de flesta av vardagens ärenden går att nå till fots eller med cykel på under 15 minuter. I samarbete med Telia Crowd insight har Tyréns tittat på allt resande som har skett i Sverige under en månad och kan i en unik analys pre sentera var femtonminutersstäderna eller stadsdelarna finns i landet. Analysen har gjorts genom att rutta en startmålmatris för en månads resande på den mest finmaskiga nivå som Telia Crowd insights presenterar sin data på. På så vis har det varit möjligt att se var resorna har skett, inte bara var de har börjat och slutat, och hur långa de har varit. Det ger oss en bild över vilken potential det finns att flytta över resor till gång och cykel. Utan att avslöja för mycket kan vi säga att många resor i landet är korta och att detta inte bara gäller större städer. Med denna analys i ryggen är det möjligt att förstå staden bättre och ännu mer främja gång och cykel som stommen i hur vi förflyttar oss i staden. Metoden som har använts möjliggör mycket stora ruttningar på kort tid och kan tillämpas på alla former av startmålrelaterad data, vare sig den kommer från mobilmaster, SCB eller någon annanstans ifrån. Telia Crowd insights är en tjänst som analyserar mobil nätverksdata, justerad för att representera hela Sveriges befolkning. All data är anonymiserad och aggregerad per automatik innan användning för att skydda den personliga integriteten och kan aldrig ledas tillbaka till en enskild individ. Det enda som analyseras är rörelsemönster för grupper, frånkopplat från individ och person. Tidigare har denna typ av res längdsuppskattningar ofta gjorts med underlag från resvaneundersökningar, men eftersom dessa har få respondenter som dessutom anger självskattade reslängder har tillförlitligheten varit låg. Att använda mobilmastdata är med andra ord överlägset för denna typ av analys.
Föreläsare: Jonas Hedlund, Tyréns Sverige AB och Christian Lewenhaupt, Telia Crowd Insights

MOBIL FOTOGRAFERING OCH LASERSKANNING AV GATURUMMET SAMT SKADEINVENTERING
Belastningen på våra gång och cykelvägar ökar för varje år när fler och fler personer lämnar bilen hemma för att ta sig till jobbet och sina aktiviteter. Ett bra gång och cykelvägnät är av stor vikt för att attrahera människor att bo i vissa områden. För att kunna göra en bra bedömning av underhållsbehovet kan man använda laserdata och 360bilder från mobil datainsamling. Insamlat data kan även användas för att bedöma beläggningsstatus på de asfalterade ytorna. Föredraget kommer handla om de utmaningar som finns med att samla in och kvalitetssäkra data över långa och många sträckor. Vilka hinder man kan råka ut för vid insamling på gång och cykelvägnätet, och då inte bara väghinder i form av stängda grindar. Föredraget kommer även handla om vilka förväntningar man kan ha på data från mobila system och vilka möjligheter det finns idag att med hjälp av AI och Machine Learning göra inventeringar av t.ex. vägskyltar utifrån laser – och bildmaterial.
Föreläsare: Per Grönlund, Ramboll Sverige AB

JORDBRUKSMARKSINVENTERING – FÖR ATT TRYGGA FRAMTIDENS LIVSMEDELSFÖRSÖRJNING
Jordbruksmarken har under årens lopp minskat i takt med att städer och infrastruktur brett ut sig och andra ytor har fått växa igen. En del av Sveriges livsmedelsstrategi och totalförsvar är att bevara våra jordbruksmarker, vilket även gynnar den biologiska mångfalden. Göteborgs Stad och Sweco har i ett samarbete inventerat aktuell jordbruksmark och jämfört med hur det sett ut historiskt. Detta föredrag beskriver samarbetet, resultat och analys av aktuell och historisk jordbruksmark.
Föreläsare: Maria Syrén, Sweco Sverige AB och Sara Brunnkvist, Göteborgs stad

  3C Framtidsplaner
Brevsorterarsalen 1
INFORMATIONSSÄKERHETSKLASSNING AV KARTLAGER I ÖREBRO KOMMUNS WEBBKARTOR
Örebro kommun har genomfört en informationssäkerhetsklassning av de kartlager som finns i kommunens interna och externa webbkartor. I samband med informationssäkerhetsklassningen genomförts har också ägarskap till informationen klarlagts samt insamling av en del metadata kopplad till infor mationen. Föredraget kommer handla om hur detta arbetet har gått till.
Föreläsare: Niklas Eriksson, Örebro kommun

FRAMTIDENS ÖVERSIKTSPLAN – SMART, LÄTTANVÄND OCH TYDLIG
Efter resan med regleringar för detaljplan, är det nu dags för översiktsplan att genomgå en metamorfos. För att framtidens översiktsplan ska vara ett lättanvändbart verktyg för alla olika inblandade aktörer – GISingenjörer, planerare, politiker, medborgare med flera – vill vi redan nu lägga stort fokus på att förstå de olika användarnas behov. Aveki och Spacescape har båda lång erfarenhet av att arbeta med geodata inom samhällsplanering, Aveki som systemleverantörer och Spacescape som stadsplanerare. Genom att samarbeta kring utvecklingen kan vi ta fram ett verktyg som gör framtidens översiktsplan tydlig och enkel att använda både under framtagande och genomförande.Vi berättar om det pågående arbetet och visar exempel hur digitala översiktsplaner kan användas för att både tydligt kommunicera kommunens viljeinriktning i text och kartor, och användas för olika typer av analyser och prognoser som stöttar samhällsplaneringen.
Föreläsare: Helena Lundin Kleberg, Spacescape och Mikael Johansson, Aveki

FRAMTIDENS BAL: NYHETER OCH UPPDATERINGAR
Välkommen till vårt föredrag om morgondagens BAL och se de senaste för ändringarna som nu är möjliga! Vad kan BAL erbjuda dig? Ta reda på svaren och optimera din BALdatahantering!
Föreläsare: Amanda Fagerlund, Adtollo

  3D Klimat & miljö
Brevsorterarsalen 2
HUR HJÄLPER VI VÅRA STÄDER VÄXA PÅ ETT HÅLLBART SÄTT? DAGSLJUS OCH BULLERSIMULERINGAR ÖVER SEMANTISKA 3D STADSMODELLER I PLANERING AV FÖRTÄTNINGAR – RESULTATEN HITTILLS
Hur bör stadsmodeller utvecklas för att bli ett bättre stöd för dagsljus och bullersimuleringar som utförs i planeringen av stadsförtätningar? I detta projektet undersöker vi hur 3D stadsmodeller kan fungera som indata till simuleringar och hur motsvarande resultat kan lagras i 3D stadsmodeller. Syftet är att underlätta den fysiska planeringen och bidra till en mer hållbar utveckling av städer.Från ett dagsljus och solenergi perspektiv har vi under sökt och katalogiserat geodatakrav för de vanligaste dagsljus och solener gimetrikerna samt utfört mer detaljerade studier över metriker som nämns i svensk lagstiftning och europeiska rekommendationer för att bestämma den lägsta acceptabla positionsnoggrannhet (gäller representation av byggna der i 2D) och noggrannhetsnivå (gäller hur detaljerat tak, fasader och andra byggnadsdelar representeras i 3D) 3D stadsmodeller bör förhålla sig till. Vi har även utfört studier för att bestämma vilken metadata (t.ex. material, färg och grovhet av fasad) bör sparas och underhållas i en 3D stadsmodell för att möjliggöra utföringen av simuleringar som genererar mer represen tativa resultat. Slutligen, har vi utvärderat vikten av att inkludera vegetation i ovannämnda studier och försökt besvara frågor kring hur vegetation representeras i en 3D stadsmodell. Från ett bullerperspektiv är det viktigt att ha ett marktäckedatalager där motsvarande impedansvärden (ett mått på hur ljud interagerar med motsvarande material/yta) länkas till varje tematisk klass för marktäcke. Även om en mappning mellan olika typer av marktäcke (tematiska klasser för marktäckedata enligt tidiga utkast till nationella specifikationer för marktäcke) och impedansvärden har gjorts, så är den inte lätt att använda den för studier som utförs i urbana miljöer. Detta på grund av att klassningen av marktäcke inte direkt täcker alla fysiska objekt som hittas i en stad. Resultat från våra studier bidrar till formuleringen av specifikationer för den svenska standarden 3CIM.
Föreläsare: Karolina Pantazatou, Lunds Universitet

NYA GEODATA FÖR KLIMAT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Naturvårdsverkets har i samverkan med andra myndigheter tagit fram nya innovativa metoder, med stöd av fjärranalys och AI, som ska effektivisera och förbättra nationella underlag för planering, arbetet med biologisk mångfald och nationella klimat och miljömål. Vi ger exempel från ett antal pågående uppdrag:

 • Arbetet med Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma regeringsuppdrag att utveckla och tillhandahålla digitala kunskapsunder lag om skogens natur och kulturmiljövärden;
 • Arbetet med uppgraderad och gränsöverskridande miljöövervakning av biologisk mångfald inom det europeiska partnerskapet för biologisk mångfald, Biodiversa+;
 • Arbetet med nya fjärranalysmetoder som effektiviserar och förbättrar nästa version av Nationella marktäckedata (NMD).

Föreläsare: Camilla Jönsson, Naturvårdsverket

DESTINATION EARTH
EUkommissionen tar tillsammans med ESA, ECMWF och EUMETSAT fram Destination Earth, en storskalig global digital tvilling. Initialt är fokus på extrem väder och klimatförändringar, men den skall utvecklas till att kunna hantera många fler aspekter av de globala systemen, som biodiversitet, urbana miljöer och jordbruk. För att ta fram de globala tvillingarna så krävs det stora mängder data, superdatorkapacitet och miljöer att genomföra beräkningar i.
Föreläsare: Tobias Edman, RISE Research Institutes of Sweden

  3E Teknikspår
Brevsorterarsalen 3
LATEST IN RIEGL LASER SCANNING TECHNOLOGY
Nordic Geo Center Oy distributes Riegl Laser Measurement Systems' laser scanning/Lidar technology in Finland, Estonia and Sweden. RIEGL is an innovation oriented hardware company that produces several new scanners every year. Highlights this year are the airborne RIEGL VQ-1460 for wide area mapping; green channel scanners RIEGL VQ-840-GL and RIEGL VQ-860-G; UAV scanner RIEGL VUX-180 that produces 800 scan lines per second; and terrestrial scanner RIEGL VZ-600i which combines industrial scale accuracy with static and kinematic scanning. We also discuss our road survey tests with RIEGL VMX systems as engineering level mobile laser scanning can now be used to produce road surface parameters.
Föreläsare: Nordic Geo Center Oy

NY GNSS-BASERAD MÄTMETOD FÖR KRÄVANDE MILJÖER
Föreläsare: Norsecraft Geo AB

DIGITAL SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS
Välkomna att få en inblick i NIRAS digitala verktyg för den digitala samhällsbyggnadsprocessen.Digital ÖP, Digital DP och 3D från helt nya vinklar och arbetssätt.
Föreläsare: NIRAS Sweden AB

  3F Workshop
Möteslokal 1
NATIONELLA HUBBEN FÖR DIGITALA TVILLINGAR
Sedan juni 2023 pågår ett Smart Built Environmentprojekt med syfte att bygga upp en Nationell Hubb för Digitala Tvillingar. Syftet med projektet är att samla pågående initiativ i landet som arbetar med utvecklandet av digitala tvillingar. Projektet ska skapa ett nätverk och samverkansplats där vi alla kan lära av varandra, bevaka det som sker inom EU och Sverige som påverkar utvecklingen av digitala tvillingar och utbyte av data, samt driva på utvecklingen av de byggstenar som behövs. Under detta workshopspass bjuds deltagare in att dels lyssna på det arbete som skett hittills inom hub ben, dels lämna in synpunkter och tankar som är viktiga för att säkerställa att hubbens fortsatta arbete sker på sådant sätt att den skapar nytta för berörda aktörer – både producenter och konsumenter av såväl digitala tvillingar som data kopplade till dessa. Workshopen inleds med att visa korta inspel från konkreta pågående digitala tvillingarprojekt samt en genomgång av det som hittills tagits fram inom hubben i form av utbildningar, prototyper, och verktyg. Deltagarna erbjuds möjlighet att såväl lämna synpunkter på det hittills utförda arbetet som att lämna in önskemål på kommande utveckling sinsatser.
Föreläsare: Jenny Carlstedt, RISE
  3G Workshop
Möteslokal 2
HÄV KRAFTEN I R I DATAANALYS/UNLEASH THE POWER OF R IN DATA ANALYSIS
Har du en passion för data? Tycker du om att utforska den? Om så är fallet har du hittat den perfekta möjligheten. Gå med oss på en spännande resa in i Rvärlden, där vi kommer att visa hur R, i samband med Google API, kan ta din dataanalys till nya höjder. Utforska avancerade tekniker för trädseg mentering genom att sömlöst integrera R och FME och bemästra konsten att skapa fantastiska 3Dvisualiseringar med Rayshader. Oavsett om du är en nybörjare eller en erfaren expert lovar den här workshopen att utrusta dig med de färdigheter som krävs för att låsa upp R:s fulla potential i dina dataprojekt. Missa inte chansen att höja din dataanalys till en ny nivå! Do you have a passion for data? Enjoy playing with it? If so, you've found the perfect opportunity.Join us for an exhilarating journey into the world of R, where we'll demonstrate how R, in conjunction with Google APIs, can propel your data analysis to new heights. Explore advanced tree segmentation techniques by seamlessly integrating R and FME and master the art of crafting breathta king 3D visualizations with Rayshader. Whether you're a data novice or an experienced pro, this workshop promises to equip you with the skills needed to unlock R's full potential in your data endeavors. Don't miss this chance to elevate your data analysis game!
Föreläsare: Svetlana Serikova, Norconsult
12.30 Lunch

Försäljning av dryckesbiljetter till middagen 17/4 sker i Vinterträdgården

13.45 4A Panelsamtal – Digital samhällsbyggnadsprocess
Drottningporten 1
HUR GÅR DET FÖR SVERIGE MED DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN INOM SAMHÄLLSBYGGNADS- OCH GEODATAOMRÅDET?
 

 • Har vi rätt fokus, är alla aktörer med på banan?
 • Är formerna för samarbete tillräckliga?
 • Vad gör vi riktigt bra och vad borde utvecklas?

Moderator: Fredrik Davidsson, Kartografiska Sällskapet. Panellister: Patrik André Skogsstyrelsen (Geoforum Sverige), Malin Klintborg Lantmäteriet, Trine Nykjär Malmö Stad och Erik Jeansson Göteborgs Stad.

Var och en av panellisterna får 7 minuters anförande därefter ett gemensamt samtal kring samtalets frågeställningar. Efter anförande och samtal kommer Sven Vasseur Regeringskansliet, ges en möjlighet att kommentera samtalet.

14.00 4C GNSS & 3D
Brevsorterarsalen 1
SWEPOS – EN INFRASTRUKTUR FÖR NOGGRANN GNSS- POSITIONERING
Det har nu gått 30 år sedan de första fasta Swepos GNSSstationerna etablerades för att underlätta och effektivisera användandet av GNSS för noggrann positionering. Utvecklingen har gått från att använda Swepos för realtidsmätning med meterosäkerhet till realtidsmätning med centime terosäkerhet. Användningsområdena för noggrann GNSSpositionering är många idag, från traditionell detaljinmätning och utsättning, maskinguidning, maskin styrning samt noggrann positionering av drönare. Föredraget kommer att fokusera på vad som görs idag inom Swepos för att förbättra tillgäng ligheten och robustheten i en allt viktigare infrastruktur, men även andra förbättringar som tillägg av stöd för Beidousatelliterna.
Föreläsare: Peter Wiklund, Lantmäteriet

DATASTANDARDER ELLER INTE?
Navigera genom datastandarder: Balansera effektivitet och kompatibilitetI den ständigt föränderliga världen av datahantering spelar standarder en av görande roll. Idag ser vi hur BIM närmar sig GIS och Geodata i övrigt, här har vi några standarder att förhålla oss till men de kommunicerar fortfarande inte med varandra på ett smidigt sätt. Är standarder en välsignelse eller en bör da? Låt oss utforska den spännande världen av datastandarder och deras påverkan, samt hybrida lösningar som är opåverkade av standarder och har kraft att förhålla sig till standarder men samtidigt lever i sin egen värld. Varför behöver vi standarder? Standarder fungerar som ett gemensamt språk för digital information, främjar interoperabilitet och förenklar kommunikationen mellan olika system. De skapar en stabil grund för datautbyte och lagring på olika plattformar, inom olika branscher och tillämpningar. Fördelar med standarder. Interoperabilitet: De säkerställer kompatibilitet mellan data och låter olika system samarbeta smidigt. Effektivitet: Genom att följa etablerade standarder sparar organisationer tid och resurser vid programvaruutveckling, och minskar dubbelarbete. Kvalitetssäkring: Standarder innehåller ofta bästa praxis och förbättrar datakvaliteten och tillförlitligheten. Global Räckvidd: Öppna standarder kan överskrida nationsgränser och främja internationellt samarbete och datadelning. Utmaningar med standarder. Stelhet: Alltför strikta standarder kan hämma innovation genom att lämna litet utrymme för anpassning. Komplexitet: Att navigera i en snårskog av standarder kan vara överväldigande, särskilt för nykomlingar. Underhåll: Standarder kräver ständig uppdatering för att förbli relevanta i en dynamisk digital värld. Vår framtida väg. Frågan är inte om vi behöver standarder, utan hur vi bäst kan dra nytta av dem. Att hitta rätt balans mellan standardisering och flexibilitet är nyckeln.
Föreläsare: Miso Iric, Complete 3D Scandinavia AB

  4D GIS i kommunen
Brevsorterarsalen 2
WEBB-GIS 2.0
Webbkartor har funnits i mer än 20 år, och tillsammans med GISfunktionali teterna har de utvecklats till att bli en central stödfunktion för allt fler medar betare i en kommun. Men hur jobbar vi egentligen med webbGIS idag? När Värmdö kommun skulle byta GISplattform under 2023 så påbörjades ett omfattande arbete med att se över samtliga kommunens verksamheter och deras kart , geodata och informationsbehov. Framträdde en bild av hur väl digt analogt vi idag fortfarande jobbar, fast i en digital miljö. En GISavdelning sitter på mängder av information som vi allt som oftast tillgänglig gör som ett kartlager, när det egentligen är informationen i geodata som efterfrågas. Vid införandet av vår nya GISplattform, bestående av HAJK (open source) som webbkartesystem och FME som ”motor”, skapar vi helt nya sätt att jobba, informationsdrivet, digitalt och verksamhetsöverskridande. Vi kallar det för WebbGIS 2.0. Ett informationssystem där medarbetarnas behov av infor mation är centralt. Vi älskar fortfarande kartan, men här får den stå tillbaka något till förmån för den information den innehåller.
Föreläsare: Marcus Justesen, Värmdö kommun

QGIS I EN ORGANISATION – TIPS SOM UNDERLÄTTAR FÖR ANVÄNDARE OCH ADMINISTRATÖRER
Borås Stad använder QGIS för redigering mot databasen.I det här bidraget tipsas det om funktioner och plugins som enkelt ger åtkomst till bakgrund skartor och förkonfigurerade lager för visualisering och redigering, en sök funktion, inställningen för dynamisk visning av enbart relevanta attribut vid infoklick och redigering, en avskalad verktygslåda med just de nödvändiga knapparna och färdiga utskriftsmallar.
Föreläsare: Clemens Zuba, Borås Stad

  4E Teknikspår
Brevsorterarsalen 3
GEOGRAFISK IT – EN STRATEGISKT VIKTIG RESURS SOM KRÄVER EN STRATEGI
GIS-teknologin har potentialen att stärka organisationers digitala transformation, såväl som deras verksamhets- och beslutsstöd. Organisationer har därför mycket att vinna på att hantera sin GIS-implementation som den strategiskt viktiga resurs den faktiskt är. På så sätt kan geospatial intelligens positiva inverkan på verksamheten maximeras. Något som i sin tur vässar förmågan att fatta beslut och agera snabbt och rätt. Det krävs strategi, styrning, data och teknologi, engagemang och kompetensförsörjning. För att organisationen ska få ut maximalt av investeringar i geografisk IT så aka man satsa på en väl genomarbetad och formulerad Geospatial strategi som pekar ut riktningen. En geospatial strategi är en affärs- och verksamhetsorienterad plan som definierar hur GIS ska bidra till att stärka en organisation och dess verksamhet. Organisationer som utvecklar och implementerar den här typen av strategi skapar förutsättningar att – med utgångspunkt från faktiska behov, verksamhets- och affärsmål – ta hävstång på GIS-teknologin för att lösa organisationens utmaningar. En geospatial strategi leder mot ett tydligt mål och är supporterad av verksamhetsledningen, är verksamhetsdriven. Den är inkluderande eftersom det är människor som ska använda GISet, människor som har behov, utmaningar och inflytande. Den bör vara holistisk, kunna vara ett underlag och stöd för utmanande beslut och praktisk. Praktisk i så mening att prioritering av investeringar görs baserat på värde, kostnad och genomförbarhet.
Föreläsare: Esri Sverige AB
  4G Teknikspår
Möteslokal 2
CENTRAL GIS-PLATTFORM – EN FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR DIGITALISERING OCH VERKSAMHETSUTVECKLING
Tillgång till geodata av hög kvalitet är en allt viktigare förutsättning för innovation, digitalisering och hållbar samhällsutveckling och tillför värde för hela kommunen. Tänk om kommunens medarbetare själva kunde se och söka information om allt som din kommun ansvarar för – uppdaterad och korrekt information att använda som grund för planering och beslutsfattande. Och detta oavsett var de fysiskt befinner sig och vilken roll de har. I den här föreläsningen presenteras hur ni med en central GIS-plattform kan ta er till ett sådant drömläge.
Föreläsare: Jonny Andersson, Sokigo

HANDBOK I MÄT- OCH KARTFRÅGOR MED FOKUS PÅ HMK KARTOGRAFI 2024
HMK är ett branschgemensamt kunskapsstöd för geodatainsamling som riktar sig till Sveriges kommuner med flera. Föredraget börjar med en allmän orientering och går därefter djupare in på arbetet med den nya handboken i Kartografi – HMK Kartografi 2024. Fokus ligger på kartografi som stödjer innehållet i den traditionella primärkartan. Den kartografi som handboken rekommenderar för primärkarta tas fram i två versioner, en i färger för webbkarta och en mer nedtonad version att använda för grundkarta, förrättningskarta samt övriga storskaliga kartprodukter.
Föreläsare: Pellas Mats Andersson, Lantmäteriet

15.00 Fika

Försäljning av dryckesbiljetter till middagen 17/4 sker i Vinterträdgården

15.30 5A Våra planer
Drottningporten 1
NU SKÖRDAR VÄRMDÖ NYTTAN AV DE DIGITALA DETALJPLANERNA: AUTOMATISERING AV NYBYGGNADSKARTAN
Värmdö har digitaliserat majoriteten av de äldre detaljplanerna i kommunen. Vi har gjort valet att göra det till hög kvalitet, både avseende fastighetsgrän ser och tolkning av planbestämmelser. Nu är det dags att skörda. Målet har aldrig varit att ha en planmosaik, utan att få nytta på riktigt av digitalisering en. Vi kommer berätta om hur vi redan nu sparar flera hundra timmar per år genom automatisering av nybyggnadskartor. Det gjordes möjligt genom att använda FME för att kombinera och bearbeta data från api:er, CAD och GISmiljöer till färdig karta i dwg. Grunden är ordning på våra geografiska data, såsom digitala detaljplaner med hög kvalitet, känd kvalitet på fastig hetsgränserna i registerkartan och koll på det digitala VAnätet. Vi kommer berätta om vägen hit. Både vad som har gått bra, men även mindre bra.
Föreläsare: Malin Sträng och Marcus Justesen, Värmdö kommun

AUTOMATISERAD VEKTORISERING AV DETALJPLANER
I kommuner där man arbetar aktivt med många detaljplaner samtidigt är det svårt att få en helhetsbild av de detaljplaner som pågår. I dagsläget skapar kommuner detaljplaner i olika CADformat där det finns utmaningar relaterat till hur man kan sammanställa materialet på ett pedagogiskt sätt. Vi på Stock holms stad har tagit fram en metod för hur man maskinellt kan konvertera pågående detaljplaner ritade i olika CAD/GISformat (.dgn för äldre planerna och .json för de nya digitala detaljplanerna) till ett enhetligt format. Metoden är baserad på programmet FME där vi utvecklat ett skript som identifierar detaljplaner i olika skeden, söker upp CAD/GIS underlag på disk/nationella geodata plattformen. Underlaget kan sedan presenteras och tillgängliggöras så att stadsplanerare och strateger enkelt kan bli medvetna om de pågående detaljplaneprojekt som är relevant för deras dagliga arbete med stadsplane ring.I ett senare skede kan vi använda det enhetligt sammanställda underlaget av pågående detlajplaner för att modellera framtida befolkning, potentiell infrastruktur osv. för att göra strategiska analyser baserat på framtida scena rion.Vi tror och hoppas att metoden kan vara till nytta för de som arbetar med samordning av geodata och/eller stads/strategisk planering.
Föreläsare: Mingus Wass, Stockhoms stad

DIGITALA ÖVERSIKTSPLANER TILL NATIONELLT ENHETLIG DIGITAL ÖP-INFORMATION
Idag tar många kommuner fram digitala översiktsplaner, flera med stöd av Boverkets s.k. ÖPmodell. Det saknas dock en nationell enhetlighet i hur informationen i översiktsplanen struktureras och utbyts mellan olika aktörer. I detta föredrag kommer Boverket och Lantmäteriet berätta om det arbete som görs när det gäller nationell enhetlighet för digital översiktsplaneinforma tion i samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer. Boverket och Lantmäteriet berättar gemensamt om hur arbetet med digitala över siktsplaner hänger ihop, från föreskrifter, till ÖPmodellen med ÖPkatalogen samt arbetet med nationell specifikation och användarbehov.
Föreläsare: John Hellman, Boverket och Karin Neland, Lantmäteriet

  5B Tjänster att lita på
Drottningporten 2
HITTAR BLÅLJUSAKTÖRER RÄTT I DIN KOMMUN?
Enligt Lantmäteriets och Trafikverkets Blåljuskollen är det endast 30tal av Sveriges 290 kommuner som kan leverera geodata till ambulans, polis och räddningstjänst med sådan kvalitet att de blivit godkända för Blåljuskollens checklista.Vad kan din kommun göra för att underlätta för blåljusaktörer att hitta rätt väg fram till olycksplatser och därmed öka möjligheten att rädda liv, egendom och miljö? Vi kommer presentera hur man kan arbeta med vägnätsredigering samt lokala trafikföreskrifter för att uppnå den delen som ligger inom det digitala gaturummet för att bli godkänd blåljuskommun. Vid en nöd situation är det förstås viktigt att uppgifter om gator och vägar är tillför litliga. Med tjänstebaserat datautbyte med Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) visar vi hur man kan säkerställa aktuell vägdata för både bil och cykelvägar och tillhörande företeelser där viktig data för blåljus aktörer upp märksammas. Kommuner behöver ständigt ändra eller skapa nya lokala trafikföreskrifter, vilket också kommer beröras i presentationen med tips och tricks kring detta.
Föreläsare: Adam Nilsson, S-GROUP Solutions

RUTTOPTIMERING I TEKNISK VERKSAMHET
Projektet går ut på att ruttoptimera avfall och sophantering men kan även appliceras på annan verksamhet. Ruttoptimering för skräpkorgstömning, hushållssopor och förpackningstömning. Vi beskriver hur vi gått tillväga och vilka resultat vi har uppnått. Projektet är en del av Östersunds lyckade digitaliseringsprojekt. Nyttor och ekonomi i projektet kommer presenteras samt framgångar och motgångar. Sensorer spelar en viktig roll i framtidens ruttoptimering, projektet kommer att testa sensorer i mindre skala. Projekt målet är i första hand att hitta nya effektivare rutter, jämnare arbetsbelastning mellan olika distrikt och att utvärdera offerter från entreprenörer. En vision är att en rutt för dagen kommer i en handenhet baserat på gårdagens utfall av insamling av hushållssopor eller återvinning via sensorer.
Föreläsare: Torbjörn Rost, Östersunds kommun

DYNAMISKA SERVICEDAGAR MED PARKERINGSFÖRBUD
I syfte att uppnå en smartare användning av stadens gatuutrymme så har Stockholm stad genomfört ett pilotprojekt med dynamiska servicetider. Detta innebär att, i stället för att ha en regelbunden statisk servicetid med parkeringsförbud som återkommer en dag i veckan, oavsett om service såsom städning eller snöröjning utförs eller inte, så har man använt sig av en digital skylt som endast tänds om service faktiskt kommer utföras. Idag finns teknis ka lösningar för att kunna erbjuda dynamiska servicetider. I detta innovativa pi lotprojekt undersöker vi bland annat hur nyttjandegraden av parkeringsplatser samt felparkeringar påverkats av servicetiden. Genom geografiska analyser beräknar vi också hur mycket gatuutrymme som kan frigöras i ett område vid införandet av den nya tekniken. Vi lägger även stort fokus på medborgarnas användarupplevelse genom att utvärdera svaren på en enkätundersökning vi genomförde inom ramen av projektet.
Föreläsare: Tobias Törnros, Sweco

  5C Vår framtid
Brevsorterarsalen 1
NY KAMPANJ LOCKAR UNGA TILL GEODATAOMRÅDET – KOMPETENSFÖRSÖRJNING INOM GEODATABRANSCHEN
Det är alldeles för få som vet vad geodata är och vilka spännande och viktiga yrken som finns inom området. Det vill vi ändra på! Geoforum Sve rige och Lantmäteriet driver en satsning i syfte att attrahera unga att söka utbildningar, och i förlängningen yrken, inom geodata. Projektet pågår i tre år och involverar många organisationer. I början av 2024 lanseras en kampanj i sociala medier och en digital plattform som ska öka kännedo men om branschen och guida unga till en framtid inom geodataområdet. Vi berättar om arbetet och delar med oss av resultat så här långt.
Föreläsare: Linn Norén, Geoforum Sverige

GEODATAOMRÅDET 2040
Under 2023 arbetade medlemmarna i Geodatarådet med att ta fram en ge mensam vision för framtiden. Rådet bjöd in alla som ville att delta och komma med synpunkter. Vi redovisar vad vi ser för framtiden, vilka behov vi ser, vad vi tänker behövs för att klara av behoven. Vi berättar om handlingsplanen som vi kommer göra jobb i genom för att möte visionen. Vi berättar också om de dialoger vi tagit upp med departementen kring vad vi behöver göra redan nu.
Föreläsare: Magnus Forsberg, Geodatarådet och Lars-Kristian Stölen, SGU

HUR KAN VI NÅ DE GLOBALA MÅLEN SNABBARE MED HJÄLP AV GLOBALA DIGITALA TVILLINGAR OCH AI?
Idag vill alla lyckas med AI men få gör det. Hur kan det gå till på riktigt för att skapa bevisad nytta där människor, system och moderna tekniker kan kommunicera och utbyta information på ett sömlöst sätt? Där vi förstår vad som kan användas i rätt ordning? Det är detta Nicolas Waern ska visuali sera med hjälp av att koppla ihop satellitdata, GISdata, IoT, BIM, CIM och Ai för att kunna ta bättre beslut snabbare. Digitala tvillingar är inget nytt men det är nu som de behövs mer än någonsin. I den fragmenterade värld vi lever i behöver alla någonting att ha gemensamt. Något som får ihop alla perspektiv, där vi kan kommunicera, kollaborera och framförallt testa saker innan vi tar det till verkligheten. Det är där verkligheten kommer in och vikten av att visualisera i 3D till XD. Nicolas Waern har tagit fram en metodik för att överbrygga de klyftor som finns idag med system, AI, människor där digitala tvillingar, geodata är grunden för att vi ska kunna nå de globala målen. Med en bakgrund inom förändringsledning, strategi och innovation kommer Nicolas beskriva den ”Zoomout – Zoomin”metodologi han har tagit fram.

 • Globala digitala tvillingar med XR orkestrering för virtuella demonstratorer och realtidsdata
 • Självoptimiserande fastigheter byggd på CIM/BIM/IoT/AI för automatiskt minskad koldioxidavtryck
 • Metodik för interoperabilitet mellan system, människor, organisationer och legala perspektiv
 • Du kommer att lära dig hur du kan tänka för att komma igång, komma vidare och lyckas med digital transformation, kopplat till spatiell data och användningsområden för digitala tvillingar.

Föreläsare: Nicolas Waern, Winniio AB

  5D Är du go eller?
Brevsorterarsalen 2
EN DIGITAL TVILLING AV 1600-TALETS GÖTEBORG
Utifrån historiska kartor och djup kunskap kring Göteborgs historia har en digital tvilling tagits fram som återskapar Göteborg födelse mot slutet av 1600-talet. Projektet är en del av basutställningen Göteborgs födelse på stadsmuséet och invigdes lagom till staden 400-årsjubileum 2021. Föreläsare: Tom Wennberg, Göteborgs Stadsmuseum och Eric Jeansson, Stadsbyggnadsförvaltningen

HVD-DIREKTIVET UR ETT KOMMUNALT PERSPEKTIV
Örebro kommun har under början av året arbetat med en förstudie vad HVD-direktivet (High Value Datasets) hur vi i Örebro kommun ska förhålla oss kring HVD och Öppna data. En viktig del av förstudien har varit att gå igenom de datasett som finns angivna för de 6 olika temaområdena och bena ut om kommunen på ett eller annat sätt är involverad i framtagandet av dessa, ett arbete som har gjort ihop med ett 10-tal andra kommuner och SKR. Vad vi gemensamt kommit fram till och som kommer presenteras under seminariet är långt ifrån ett facit men förhoppningsvis kan det ge övriga kommuner som funderar på vad HVD-direktivet kommer betyda för just sin kommun en hjälp framåt i sitt arbete.

SÅ BYGGER MAN EN INNOVATIONSKULTUR
Så bygger man en innovationskultur – konkreta exempel från Kungsbacka Begreppet innovation rullar som en ångvält över myndighetssverige och behovet att göra annorlunda är starkt på många platser. Inte minst i Kungs backa. Kommunen har tydliga direktiv att innovation är vägen fram. Men hur gör man i praktiken då? Hur bygger man en metodik och hur ändrar man en kultur? Lyssna på konkreta exempel på vad som har fungerat och inte på Bygg & Miljöförvaltningen i Kungsbacka kommun.
Föreläsare: Fredrika Dahlberg och Helena Borgström, Kungsbacka kommun

  5E Teknikspår
Brevsorterarsalen 3
SMART KONTINUERLIG ÖVERSIKTSPLANERING
Har din organisation behov av att samordna stora datamängder för kontinuerlig översiktsplanering? Vill ni kunna följa upp planeringsstrategin på ett datadrivet sätt? Vill ni underlätta för medborgare att tycka till genom att visualisera planer på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt? I denna föreläsning presenteras hur du uppnår dessa effekter på ett smidigt sätt. Dessutom helt i enlighet med senaste ÖP-modell samt Boverkets och Lantmäteriets riktlinjer.
Föreläsare: Lovisa Ståhl, Sokigo

GEOGRAFISKA TILLGÄNGLIGHETSANALYS – SKOLPLANERING.SE
Var ska den nya skolan byggas? Hur många förskoleplatser behövs om 5 år? Är det värt att renovera den gamla gymnasieskolan? Hur ser tillgången till svalka, parker, skyddsrum o annan service ut i staden?Skolplaneringsverktyget är ett hjälpmedel för att planera hur kommunens skolstruktur, eller annan service, ska se ut. Till exempel var skolor och förskolor bör ligga och hur många platser de behöver ha, på kort och lång sikt. Östersunds kommun ligger bakom denna satsning och använder verktyget för att räkna ut och visualisera hur det ser ut, idag och i framtiden. Med kartan och olika scenarier blir det enklare att kommunicera hur olika alternativa lösningar kommer att bli. Principen utgår från att minimera det totala avståndet för exempelvis alla elever till alla skolor och detta kan ge oväntad kunskap om hur det faktiskt ser ut i kommunen.Verktyget fungerar lika bra för andra typer av geografiska tillgänglighetsanalyser.
Föreläsare: Georithmic AB

TERRASCAN – KLASSIFICERING OCH MODELLERING AV LASERDATA
TerraScan har under mer än två decennier varit en av marknadens mest använda programvaror för klassning och modellering av laserpunktmoln. Presentationen ger en introduktion till produkten och hur den kan användas, från datainsamling till färdig produkt. Från starten på 90-talet då den användes till flygburen laserskanning, har utvecklingen fortsatt till mobil laserskanning, drönare och markburna system. Exempel på användningsområden är 3D-kartering över stora områden, infrastrukturprojekt som väg, järnväg eller kraftledning, 3D-stadsmodellering, inomhusskanning och batymetri. Presentationen ger en överblick av vad Terrasolids programvara erbjuder inom kvalitetssäkring, klassificering och modellering till färdig produkt.
Föreläsare: Terrasolid Oy

  5F Workshop
Möteslokal 1
WS UPPFÖLJNING AV PANELSAMTAL?
Obs! 30 min
  5G Workshop
Möteslokal 2
BUILDING AN ENTERPRISE GIS WORKFLOW WITH QGIS AND POSTGIS
In this workshop, participants will learn the basics about building an open source enterprise GIS workflow with QGIS and PostGIS. Through a series of examples, attendees will explore the benefits of managing GIS data in a centralized manner using spatial databases, and will learn how to set up a QGIS project for creating, updating, and deleting data directly from QGIS. The workshop will begin with an introduction to centralized spatial databases and why they are important for organizations. Participants will then learn the technical aspects of using QGIS and PostGIS to set up an enterprise GIS, in cluding how to configure and integrate QGIS with PostGIS. A good part of the workshop we’ll focus on setting up the easily accessible enduser workflow for creating and editing data in QGIS, e.g. by using QGIS forms. By the end of the workshop, attendees will have an understanding of the benefits of using QGIS and PostGIS as an enterprise GIS environment, and will know what are the steps to build a centralized spatial database environment that can be extended to manage other data products. Participants will learn how to leverage the ca pabilities of PostGIS to efficiently store and manage spatial data.This workshop is designed for anyone who wants to learn about setting up an enterprise GIS, regardless of their technical background. Whether you're a GIS professional or e.g. GIS team leader/Project manager, this workshop is an opportunity to gain practical skills and knowledge that you can apply to your work.
Föreläsare: Pekka Sarkola, Gispo Sverige AB
18.15 Välkomstdrink och därefter middag klockan 18.45

Försäljning av dryckesbiljetter till middagen sker i Vinterträdgården klockan 18.30-19.00

22.00 Kartdagsparty
KARTDAGSPARTY
Klockan 22.00-01.00
Torsdag 18 april
Registrering öppnar 08.30
Mässan öppnar 09.00
09.00 6A Strategier & beslut
Drottningporten 1
DIGITAL EARTH SWEDEN
RISE och Rymdstyrelsen utvecklar tillsammans Digital Earth Sweden en plattform för innovation och användning av rymddata. Med fokus på data från Copernicus programmet säkerställer Digital Earth Sweden åtkomst till öppna data över Sverige. Vi går igenom de olika byggstenarna i Digital Earth Sweden, Open Data Cube och Open AI, utmaningar med att hantera stora datamäng der och berättar hur man kan interagera med plattformen och hur vi arbetar för att underlätta til exempel uppföljning av de globala hållbarhetsmålen.
Föreläsare: Jesper Dejby och Erik Källman, RISE Research Institutes of Sweden

DATADRIVNA BESLUT MED FÖRÄNDRINGSANALYS
Genom att använda GISteknik och analysera geospatiala data över tid kan organisationer och myndigheter bättre förstå och hantera förändringar i geografiska områden och fatta datadrivna beslut. Ta del av den resa som Mark kommun startat mot att fatta datadrivna beslut för att främja hållbar het och samhällsutveckling. För att till exempel övervaka och planera för stadsutveckling arbetar de för att analysera förändringar i kommunen som påverkar bebyggelse, infrastruktur, och markanvändning. Även inom andra områden som miljöövervakning, hantering vid katastrofhändelser, transport och infrastruktur eller jordbruk ger förändringsanalys möjlighet att identifiera förändringar som påverkar kommunens möjlighet att planera, fatta beslut och sätta in rätt åtgärder där det behövs. Få en inblick hur Marks kommun lägger grunden till en automatiserad informationshanteringsprocess och deras målbild. Föredraget berör även utmaningar och frågeställningar som de arbetar med. Till exempel hur datahantering i förändringsanalys kan bli en naturlig del av verksamheten utan att det tar för mycket tid, hur kvalitet på data kan säkerställas och hur mängden data kan minimeras. Gitter berättar om samarbetet med Marks kommun och vikten av en grundläggande struk tur för datahantering för att automatisera för en effektiv geodataförvaltning med verksamhetsnytta och datakvalitet i fokus. Att hämta uppdateringar varje gång data förändras kan tyckas enkelt. Det är möjligt att rutinmässigt kontrollera datakällan för uppdateringar om endast en dataprodukt hanteras. Om utmaningen i stället är att hantera en betydande mängd olika produkter från olika datakällor och samtidigt ha insikt om vad som har uppdaterats, vil ka objekt som är berörda och var förändringarna har inträffat, då blir det mer komplicerat. Då krävs betydligt mer sofistikerade metoder och verktyg. Gitter berättar om hur FMEskript kan vara lösningen för denna utmaning och hur Marks kommun får möjlighet ett testa detta i en pilot.
Föreläsare: Petronella Hauptmann, Marks kommun och Souryana Nasser Al Din, Gitter Consultant AB

FRÅN KARTOR TILL KOMMUNIKATION: ETT FRAMGÅNGSRIKT GIS-ARBETE I DIN ORGANISATION
Hur man lyckas med att sprida GIS i organisationen samt exempel från Umeå kommun hur man bygger upp ett robust och bra samarbete med intressenterna.
Föreläsare: Annika Deschamps och Alexander Sandelin Kennedy, Umeå kommun

  6B Hur långt kan vi nå?
Drottningporten 2
RESTIDSANALYSER MED HJÄLP AV OPEN TRIP PLANNER OCH FME
I arbetet med regional utveckling använder Västra Götalandsregionen pro gramvaran Open Trip Planner för analyser av tillgänglighet med kollektivtrafik till olika typer av service och samhällsfunktioner. Presentationen kommer visa hur Open Trip Planner har integrerats med FME samt ge exempel på resultat från analysarbetet.
Föreläsare: Per Karlsson, Västra Götalandsregionen, Samhällsanalys

GEOGRAFISKA TILLGÄNGLIGHETSANALYSER – TRANSPORTSYSTEMETS BIDRAG TILL MEDBORGARNAS TILLGÄNGLIGHET TILL OLIKA MÅLPUNKTER
Trafikanalys redovisar varje år en uppföljning av hur transportsystemet utvecklats i förhållande till detransportpolitiska målen. Sedan 2013 har Trafi kanalys årligen följt upp utvecklingen av tillgänglighettill lokal service med ett geografiskt tillgänglighetsindex, som en del av indikatorn ”Tillgänglig hetövriga persontransporter”. Tillgängligheten till andra målpunkter som arbetsplatser, flygplatser ochstatliga myndigheter har också analyserats. När transport systemet ska bli mer energieffektivt och flerbilresor ska ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik, behövs en samlad bild över hur respektivetrafikslag bidrar till medborgarnas tillgänglighet. Med geografiska metoder kan den teoretiskatillgängligheten analyseras, sammanställas och illustreras. Nytt är att tillgängligheten med olikatrafikslag kan analyseras och jämföras med varandra. Det ger upphov till en rad frågeställningar somexempelvis jämförelsen mellan den tidtabellstyrda kollektivtrafiken och annan trafik, biltrafikensframkomlighet under rusningstrafik eller vädrets påverkan på val av färdmedel. Genom att anpassamodellen kan en rad olika frågeställningar analyseras. Trafikanalys har använt geografiskatillgänglighetsanalyser i ett antal undersökningar som t.ex. resvanor, kollektivtrafikens utbud, bilinnehav och/eller hushållens inkomster. Erfarenheter från dessa presenteras och diskuteras.
Föreläsare: Florian Stamm, Trafikanalys

PÅ VÄG MOT DIGITALA TRAFIKREGLER OCH TRAFIKVERKETS TOLKNINGSVERKTYG BEATA
Trafikverket och Transportsstyrelsen har tecknat en överenskommelse angående gemensamt arbete för att skapa förutsättningar för digitaliserade trafikregler. Vi presenterar det arbetet samt status på det tolkningsverktyg som Trafikverket använder. Vi kommer visa på möjligheterna som tolkningsverktyget ger när föreskrifter är maskinläsbara och vägnätsanknutna.
Föreläsare: Jonas Almqvist och Jófrídur Gudmundsdóttir, Trafikverket

  6C Internationellt
Brevsorterarsalen 1
ADDRESSING NATURE BASED SOLUTIONS: A FOCUS ON NORTHERN ENVIRONMENTS
Our current living environment is facing numerous economic, social, and environmental challenges, with climate change emerging as a significant contributor. This problem is only expected to worsen in the future. To deal with these issues in urban environments, our aim is to adopt sustainable practices that can help to adapt or to mitigate the impacts of our evolving environme nt. In the realm of sustainable city development, there is a noticeable focus on Blue green infrastructure and nature based solutions. Many innovative solutions have been explored and developed, often forming the basis of numerous research projects. However, it appears that these solutions tend to be concentrated to lower latitude areas, raising concerns about their effectiveness in regions with higher latitudes where different lighting conditions such as dark winters and bright summers, and different climate challenges like snow can significantly affect the viability of proposed development methods. This highlights few important questions: How are studies related to sustaina ble development distributed worldwide? What effect does this spatial bias to research have on the effectiveness of these solutions in Sweden? Are there appropriate sustainable development solutions available for Sweden? In order to this, this research will map where nature based solutions and bluegreen in frastructures are located and how this affects our means to create sustainable living environments, with a specific emphasis on their adaptability to varying climates. It is important to recognise that a nature based solution designed for a Mediterranean area will differ in focus and appearance from one tailored for the Arctic region of Lapland. How do we address the bias toward lower latitude areas in sustainable development research, and, more specifically, what impacts does this have on the northern areas of Sweden?
Föreläsare: Chris De Rijke, Högskolan i Gävle

NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE COOPERATION ON REGIONAL AND EUROPEAN LEVEL
Experiences and challenges (from Serbia) to establish and further develop a NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE in Serbia and western balkans.
Föreläsare: Darko Vucetic, Republic Geodetic Authorithy (RGA)

INTERNATIONAL – PROJECT SMARTSDI: CONCEPT FOR IMPROVING NSDI FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SERBIA (NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE)
European Strategy for data and INSPIRE DirectiveLand use dataset and NSDI improvement in SerbiaStrategic action plan for NSDI improvement in SerbiaProject SmartSDI conceptExpected Project resultsConclusions and experiences from Serbia and coopereation with Lantmäteriet.
Föreläsare: Ljiljana Zivkovic, Republic Geodetic Authorithy (RGA)

  6D Vart är vi påväg?
Brevsorterarsalen 2
WEBBAPPLIKATION SOM BESLUTSUNDERLAG
I mitt föredrag ska jag visa hur jag använt en webbapplikation för att vis ualisera resultatet av nätverksanalyser som visar hur stor del av vägnätet som täcks av befintliga och beviljade laddstationer. Laddstationerna måste uppfylla vissa krav för att de ska ingå i analysen; såsom antal laddstolpar, total effekt samt maxavstånd mellan laddstationer. Dessa krav blir högre för var år som går. Applikationen gör att man lättare kan jämföra resultatet för olika år. I applikationen finns även möjlighet att lägga till/ta bort laddstationer och därefter starta analysen på nytt med hjälp av en webbhook som startar FMEskript som kör analysen på nytt och uppdaterar all data i applikationen. Applikationen används som beslutsunderlag av regeringskansliet.
Föreläsare: Amanda Sandström, Trafikverket

PROGNOSER FÖR FRAMTIDENS EFFEKTBEHOV PÅ KILOMETERRUTA
Effektprognoser för Skåne bygger på samlad kunskap från elnätsägare, forskning och offentliga aktörer. Elnätsdata kopplas samman med detalje rade samhällsdata om befolkningsutveckling, bostadsbyggande, prognoser för sysselsättning och ekonomisk utveckling i en GISbaserad modell. Resultaten visas på kilometerruta på www.effektprognoser.se. Effekt prognoserna är ett initiativ från Skånes Effektkommission för att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag för den elektrifiering som krävs.
Föreläsare: Johanna Lundström, Region Skåne

STADSPLANEKONCEPTET 15-MINUTERSSTADEN I EN SVENSK KONTEXT
Globalt finns det flera initiativ hos större städer att införa 15minuterssta den men hur ser förutsättningarna ut i Sverige? Över hälften av världens befolkning bor i städer eller stadslika strukturer. I Sverige återfinns nästan 9 av 10 invånare på 1,6 procent av landarealen. I 15minuterstaden förväntas den boende kunna ha såväl jobb, skola, handel, kultur och fritid inom just 15 minuters gång eller cykelavstånd. Ett av de viktigaste incitamenten för att ta cykel i sin vardag är just möjligheten att kunna cykla till arbetet. Föredraget lyfter resultaten från en studie där SCB kopplat ihop våra bostäder med var vi är anställda och räknat på dagens cykelavstånd i minuter. Inte bara de regionala skillnaderna är stora mellan kommunerna i landet utan också inom kommunernas delområden är förutsättningarna olika. Presentationen pekar också på kvinnors och mäns olika möjligheter att arbetspendla med cykel un der 15 minuter. Resultaten presenteras med stöd av dynamisk visualisering.
Föreläsare: Stefan Svanström, Statistikmyndigheten SCB

  6E Teknikspår
Brevsorterarsalen 3
AI OCH DETALJPLANER
Varför inte använda AI-teknik för att digitalisera dina befintliga detaljplaner? Förenkla ditt arbete med att tolka bestämmelser med Linns AI-motor!
Föreläsare: Aveki

STRATEGIC POSITIONING FOR ENERGY-INTENSIVE COMPANIES
Showcasing a project that carries out a screening of the entire municipality with the aim of identifying attractive locations for new businesses and for new companies. Furthermore, implementing sector coupling to achieve the municipality's goal of becoming a leading sustainable community, along with generating 3D models for easier investor identification.
Föreläsare: Ramboll Sverige AB

  6F Workshop
Möteslokal 1
Eventuell workshop kommer inom kort!
  6G Teknikspår
Möteslokal 2
Nationell bild- och höjddata från insamling till produkt
Vi presenterar utfallet av fjolårets nationella insamling och planen för 2024 inom bild- och höjddataområdet. Vi pratar också om tankar kring Fokusdag för flygburen insamling och vad vi tänker göra kring planer och utfall.
Föreläsare: Lena Morén och Harry Hietanen, Lantmäteriet

FME 24 och trenderna på den svenska marknaden
Årets version av FME innehåller den största utseendemässiga nyheten på över 15 år. Dessutom finns en massa spännande tekniknyheter att berätta om. Självklart visar vi live-demo på hur snabbt FME 24 är samt hur man kan använda de inbyggda AI-funktionerna för att bli mer effektiv. Vi delar även med oss av de trender vi ser på den svenska marknaden och hur FME kan hjälpa till att förverkliga dem och samtidigt spara både tid och pengar.
Föreläsare: Sweco Sverige AB

10.30 Fika
11.00 Plenum 2: Avslutningssession
Drottningporten 1
VÄLBEFINNANDE UR HJÄRNANS PERSPEKTIV
Föreläsningen bjuder på en resa in i kroppens mest komplexa organ. Vi lever i en annorlunda miljö jämfört med våra förfäder på savannen. Hjärnan ser likadan ut men förutsättningarna har ändrats då vi lever i ett över flöd av information, teknik och kontakter. Vår kroppsliga kemikaliefabrik kan påverka vår hälsa både positivt och negativt; dopaminet ger oss förväntan, oxytocinet tryggheten, serotoninet känslan av bekräftelse. Genom mer kunskap om hjärnan och kroppens signalsubstanser kan vi få en bättre förståelse hur detta påverkar hur vi känner, tänker och agerar i vardagen. Kanske kan det göra att du kan tänka, känna och agera på ett annorlunda sätt nästa gång.

Ann-Helen Häggrud har en bakgrund som biolog med fokus på humanbiologi och biokemi. Hon i 16 år arbetat som föreläsare och pedagog. Med sitt brinnande intresse för vad som händer i vår kropp och knopp kopplar Ann-Helen ihop det biologiska och kemiska perspektivet med hur vi fungerar i verkligheten.

Presentatör: Fredrik Davidsson, Ordförande Kartografiska Sällskapet

12.30 Lunch med avslut kl. 14.00