Projekt Skånestrand

Jordartsgeologisk och maringeologisk kartläggning längs Skånes kust. Problemen med stranderosion längs delar av Skånes kust är redan påtagliga. Klimatförändringar antas dessutom leda till en höjd havsytenivå, vilket gör att problemen förvärras. Stora värden hotas, såväl byggnader och anläggningar som värdefulla naturområden.
För att bedöma erosionskänsligheten längs stränderna behövs kunskap om strandzonens geologi och om vilka processer som påverkar stränderna. SGU har kartlagt områdena runt Skånes havsstränder, på havsbotten och på land, för att få ett bättre geologiskt underlag för sådana bedömningar. Vi har också gjort en analys av erosionförhållanden runt kusten. Denna baseras bland annat på jordarter i land och hav, sedimentdynamik och terrängförhållanden.

Författare: Johan Nyberg, Sveriges geologiska undersökning
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, ,