Öka användningen av geografisk information och GIS i kommunala verksamheter -Det handlar inte om teknik

I en kommun finns det många olika typer av informationsmängder som har samlats in under mycket lång tid och som utgör grunden i själva verksamheten. Så mycket som 80 procent av en kommuns totala informationsmängd har geografiska kopplingar. Varför används då dessa informationsmängder inte mer för att analysera, utveckla och effektivisera verksamheterna och för att ge ökad service till medborgarna?
I Karlstads kommun har en kommunövergripande arbetsgrupp arbetat med frågeställningen och kommit fram till en handlingsplan med ett antal aktiviteter. Aktiviteterna kommer inte att ske enkelt och inte snabbt men kommer att få en bred förankring och bidra till en stor kunskapsspridning om geografisk information och GIS i hela organisationen.

Författare: Susanne Edsgård, Karlstads kommun
Datum: 26 april 2016
Ursprung: Kartdagar 2016
Presentation

, ,