4E. TORA: Ett koordinatssatt register över Sveriges historiska byar och gårdar

På Riksarkivet pågår arbetet med att etablera ett koordinatsatt register över
de historiska bebyggelseenheterna (byar och gårdar) i Sverige från medeltiden
fram till omkring år 1800. Registret kallas TORA, Topografiskt register på
Riksarkivet. Målsättningen är att TORA ska bli ett nav och en auktoritet för
olika historiska databaser med geografisk information. Den tekniska plattformen
bygger på så kallad länkad öppen data. Istället för att olika projekt
och databaser skapar egna by- och gårdsregister så kan TORA användas.
Grunden för TORA är kammararkivet och lantmäterikartorna före 1750. Tills
nu har ca 15 000 enheter tilldelats en koordinat, vilket motsvarar ungefär
hälften av jordbruksenheterna i dåvarande Sverige. I TORA-projektet byggs
också grunden till två nya databaser, för bokserierna Sveriges ortnamn och
Det medeltida Sverige. I och med detta fortsätter koordinatsättningen, med
TORA som ett nav som binder samman olika databaser. Projektet är ett
samarbete mellan Riksarkivet, Institutet för språk och folkminnen samt forskare
vid Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet och finansieras
av Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.

Författare: Olof Karsvall, Riksarkivet
Datum: 29 mars 2017
Ursprung: Kartdagar 2017
4E. TORA: Ett koordinatssatt register över Sveriges historiska byar och gårdar

,