Kartdagarna 2018 – 6A – Sura jordar kan skada miljön i vattendrag – Karta som visar var dessa jordar kan förekomma

Vattenkvalitén i många vattendrag längst Norrlandskusten är negativt påverkade av sura sulfatjordar. Denna jordmån förekommer på många platser i världen och betraktas som en av de mest miljöskadliga jordmåner som finns. I Sverige har sura sulfatjodar bildats då sulfidhaltiga sediment, som genom landhöjningen torrlagts och därefter exponerats för luftens syre. Detta har nästan alltid skett som en effekt av att grundvattenytan sänkts genom dikning eller annan markanvändning. För att kunna planera markanvändningen är det viktigt att veta var det finns hög sannolikhet för att sura sulfajordar kan bilbas. SGU har därför dokumenterat förekomster av dessa jordar. Den informationen har använts tillsammans med andra data, t.ex. jordartskartor och LIDAR-data, för att genom modellering ta fram kartor som visar var det finns stor sannolikhet att dessa ordar har eller kan bildas. Vattenmyndigheten har riktat åtgärder mot SGU, och flera andra myndigheter, vilka syftat till att minska de sura sulfatjordarnas påverkan på vattenmiljön. De kartor som redovisas här är en del av det material som använts i åtgärdsarbetet.

, , , ,